Zobrazenie B časť 1 modul F

Účasť na riešení projektov výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej praxi alebo spoločenskej praxi

Žiadateľ uvedie do tabuľky účasť na riešení najviac päť projektov výskumu a vývoja za posledných šesť rokov svojej činnosti, ktoré boli uplatnené v praxi. U jednotlivých projektov uvádza uplatnenie v praxi:
a) v hospodárskej praxi – konkrétny popis s určením miesta realizácie,
b) v spoločenskej praxi – konkrétny popis s určením miesta realizácie,
s bližším určením projektov – názov projektu, obdobie riešenia, riešiteľ/spoluriešiteľ (žiadateľ sa zúčastnil na projekte ako hlavná riešiteľská inštitúcia alebo ako spoluriešiteľská) a finančný objem projektu zo štátneho rozpočtu, z iných zdrojov a spolu.