SKEBA

Slovenská univerzitná a priemyselná edukačná platforma Európskej batériovej akadémie (SKEBA) je národná platforma podieľajúca sa na významnej infraštruktúre v  oblasti vzdelávania, výskumu, technických a realizačných kapacít univerzít, špecializovaných inštitúcií a priemyslu na uskutočňovanie školiaceho a vzdelávacieho programu  pre sektor akumulátorov a elektromobility s celoslovenskou pôsobnosťou.

Synergicky prepájame teóriu s praxou

Realizujeme školiace programy v oblasti kompetencií a zručností požadovaných spoločnosťami v národnom hospodárstve v hodnotovom reťazci akumulátorov, ktoré implementujeme prostredníctvom modelu EBA250 Battery Academy©.

Vytvárame podmienky pre špičkové vzdelávanie

Naším cieľom je vytvoriť podmienky pre špičkové vzdelávacie výskumné, technické a realizačné kapacity, ktoré dokážu uskutočňovať školiaci a vzdelávací program na báze najnovších poznatkov vedy a výskumu a medzinárodnej spolupráce a zvýšiť tak konkurencieschopnosť priemyslu a zamestnateľnosť pracovnej sily v národnom hospodárstve s dôrazom na ochranu životného prostredia a šetrné nakladanie s primárnymi energetickými a surovinovými zdrojmi.

Zakladajúcimi inštitúciami SKEBA sú Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Duálna akadémia z.z.p.o. a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

Zmluva medzi MŠVVaŠ SR a lídrom združenia SKEBA – Strojárskou fakultou STU BA  konajúcou v mene združenia SKEBA bola uzatvorená 5. apríla 2023. MŠVVŠ SR a KIC InnoEnergy podpísali Memorandum o spolupráci začiatkom novembra 2023.

Zmluva o konzorciu

Dodatok č.1 k Zmluve o konzorciu