Zobrazenie B časť 2 modul A

Využitie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxi a prínosy výskumnej a vývojovej činnosti

a) Formy realizácie výsledkov z vlastného výskumu a vývoja v praxi

Žiadateľ uvádza do tabuľky najviac päť najvýznamnejších realizovaných výsledkov výskumu a vývoja zavedených do praxe za posledných šesť, resp. 20 rokov svojej činnosti podľa foriem realizácie. Formy realizácie :

a) Realizované metodiky

b) Realizované technológie

c) Realizované projekty inovácie výroby

d) Realizované autorské osvedčenia

e) Predaj licencií, autorských práv

f) Predaj know-how

g) Výskumné správy

h) Realizácia  architektonického diela

i) Legislatívna a normotvorná činnosť

j) Výsledky realizované v spoločenskej praxi

k) Expertízna a poradenská činnosť

l)  Analytické štúdie

m) Technická, konštrukčná dokumentácia

U uvedenej formy realizácie treba uviesť jej názov/popis, stručne popísať v čom spočíva význam danej realizácie,  uviesť realizátora a ekonomický, spoločenský, resp. iný prínos v eurách.

 

b) Ekonomické prínosy z realizácie výskumu a vývoja v praxi 

Žiadateľ uvádza ekonomické prínosy z realizácie výskumu a vývoja v praxi za posledných šesť, resp. 20 rokov vo vzťahu k realizovaným výsledkom uvedeným v bode a) spolu. Žiadateľ v riadku 13 odôvodní vykazovaný ekonomický prínos (maximálne 800 znakmi).