Spolupráca SR a SÚJV Dubna

Od založenia ústavu v roku 1956 bolo odborne vychovaných cca 400 odborníkov zo Slovenska v oblasti teoretickej fyziky, jadrovej a subjadrovej fyziky, fyziky ťažkých iónov, aplikovanej matematiky, neutrónovej fyziky, fyziky kondenzovaných prostredí a biologických materiálov a informačných technológií.

Výskumná realizácia väčšiny týchto odborníkov, s ohľadom na doterajšiu neexistenciu akýchkoľvek jadrových zariadení na Slovensku, je úzko spätá s CERN pri Ženeve a so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne.

 

S SÚJV v Dubne v súčasnej dobe aktívne spolupracuje okolo 150 expertov z 12 fakúlt slovenských univerzít, 6 ústavov SAV a niekoľkých rezortných ústavov.

Spolupráca sa prakticky realizuje:

  • prostredníctvom dlhodobých pobytov (1 rok a viac),
  • prostredníctvom 3-mesačných pobytov,
  • prostredníctvom krátkodobých pobytov (obyčajne 2 týždne),
  • účasťou študentov magisterského a doktorandského štúdia na každoročnej 3-týždennej praxi v laboratóriách ústavu.

 

V roku 2012 bolo na dlhodobom pobyte v SÚJV 13 slovenských expertov, na 3-mesačných pobytoch 29 expertov, krátkodobé pobyty realizovalo 22 expertov a 3-týždennej praxe sa zúčastnilo 9 študentov.

Návratnosť vložených prostriedkov vo forme členského príspevku v roku 2012 bola 49 %.

Spolupráca s SÚJV je koordinovaná Výborom pre spoluprácu s SÚJV, ako poradným orgánom splnomocneného zástupcu vlády SR v SÚJV Dubna.

 

Čo prináša spolupráca SR s SÚJV v Dubne (RF)?

Slovenská republika doteraz nedisponuje žiadnymi jadrovými zariadeniami, na ktorých by mohla prakticky vychovávať odborníkov z tejto oblasti na medzinárodnej úrovni. Preto je šťastím, že je riadnym členom medzinárodnej medzivládnej organizácie, Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne, ktorý prostredníctvom vyslaných slovenských špecialistov na dlhodobé (jeden rok a viac), troj-mesačné a krátkodobé (obyčajne dva týždne) pobyty tento nedostatok Slovenska (rovnako aj ďalších 17 členských štátov) vo veľkom zapĺňa.

Od založenia SÚJV v roku 1956 bolo zo Slovenska v tejto medzinárodnej inštitúcii odborne vychovaných viac než 400 expertov z oblasti teoretickej fyziky, jadrovej a subjadrovej fyziky, fyziky ťažkých iónov, aplikovanej matematiky, neutrónovej fyziky, elektroniky, fyziky pevných látok a biologických materiálov, ktorí dosahujú nadštandardné výsledky výskumov a v rôznych ústavoch Slovenskej akadémie vied, rezortných ústavoch a tiež vychovávajú erudovanú nástupnícku vedeckú garnitúru na univerzitách Slovenska rôzneho zamerania.

Na podnet vládneho splnomocnenca SR získalo okolo 50 slovenských expertov prístup k celosvetovej technickej a vedeckej literatúre z ľubovoľného domáceho počítača, skoncentrovanej za prostriedky z členských príspevkov v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne.

Medzinárodné výskumné stredisko umožňuje vybraným študentom magisterského a doktorandského štúdia zo Slovenska každoročne absolvovať troj-týždňovú prázdninovú prax v SÚJV, organizovanú Univerzitným vzdelávacím centrom ústavu. Každý študent je priradený jednému skúsenému výskumníkovi z SÚJV a takto má študent možnosť byť v bezprostrednom kontakte s výskumom fyzikálneho problému na medzinárodnej úrovni. V dôsledku posledného väčšina študentov hneď po návrate prejavuje záujem po ukončení štúdia sa do SÚJV v Dubne vrátiť a pokračovať vo výskume problematiky započatej na júlovej praxi.

Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne za prostriedky zadĺženosti RF Slovenskej republike vybudoval pre SR v Bratislave komplex technológií s univerzálnym urýchľovačom DC-72, schopným urýchľovať atómové ióny od vodíka H po xenón Xe s vývodom 8 zväzkov súčasne, ktorý už šesť rokov čaká v uskladnených priestoroch na bezplatný prevoz na Slovensko.

Za posledné desaťročie experti ústavu na supravodivé technológie spolu s expertami SR, v rámci každoročných vydelených prostriedkov z príspevku SR do SÚJV, vypracovali projekty komplexu supravodivého synchrotrónu pre medicínske účely spolu s projektom supravodivého protónového a iónového GANTRI, ktorý sa plánoval a ešte stále plánuje realizovať v Slovenskej republike.

Je rad ďalších vyvinutých technológií, ktoré Spojený ústav jadrových výskumov s ohľadom na riadne členstvo SR bez zábran a problémov umožňuje na Slovensko v budúcnosti previesť a v plnej miere využívať.

V rámci spolupráce bol pre Cyklotrónové centrum v SR vyhotovený urýchľovač DC-72.

Testovanie urýchľovača DC-72 v SÚJV v Dubne
Testovanie urýchľovača DC-72 v SÚJV v Dubne