Spoločenské vedy

Spoločenské vedy sú piatou zo základných siedmych skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Spoločenská veda je súbor vedných disciplín o spoločnosti v jej historickom i synchrónnom priereze.

Oblasť spoločenských vied patrí spoločne s humanitnými vedami medzi vedné disciplíny s rastúcou dôležitosťou – v prípade ich kvalitných výstupov sú tieto veľmi často vo vyspelých štátoch využívané okrem iného aj na riadenie spoločnosti a hospodárstva. To znamená, že aj napriek zaužívanému nesprávnemu názoru, že ide primárne o vedné disciplíny z oblasti základného výskumu, aj tieto majú veľmi výrazný spoločensko-hospodársky význam a dopad.  

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti spoločenských vied patria nasledovné podskupiny:  

  • Psychologické vedy 
  • Ekonómia a podnikanie
  • Pedagogické vedy 
  • Sociálne vedy 
  • Právne vedy 
  • Politické vedy 
  • Sociálna a ekonomická geografia
  • Masmediálna komunikácia
  • Ostatné odbory spoločenských vied 

Podrobnejšie členenie v číselníku (pdf)