Rada schémy

Rada Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia (ďalej len „rada“) je orgánom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), vytvorená za účelom riadenia schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. Radu tvoria predseda a dvaja členovia. Predsedom rady je zástupca MŠVVaŠ SR. Ďalší člen rady je zástupca Ministerstva financií SR a tretím členom je zástupca neziskového sektora alebo akademického prostredia.

Rada schvaľuje:

  • oprávnených žiadateľov z verejného sektora, ktorí môžu predkladať zoznam pozícií, ktoré môžu byť podporené príspevkom,
  • kritériá na výber podporovaných pozícií,
  • zoznam pozícií, ktoré je možné podporiť zo schémy,
  • podmienky, ktoré potrebuje splniť organizácia na získanie inštitucionálnej podpory pri obsadení podporovanej pozície,
  • v prípade podpory expertov v kombinácii s inštitucionálnou podporou, projekty vybrané na podporu, kritériá na ich výber a konkrétne pravidlá ich podpory,
  • v prípade, že výber je zameraný na experta, rada osobitne posúdi dostatočnosť požiadaviek na výber zamestnanca nastavených prijímajúcou organizáciou,
  • pravidlá schémy.

Rada posúdi jednotlivé ponúkané pozície a zostaví zoznam podporovaných pozícií v rámci nadchádzajúcej výzvy. Svoje rozhodnutie oznámi oprávneným subjektom do troch týždňov od termínu na ukončenia výzvy na predkladanie zoznamu pozícií.

Činnosť rady je upravená štatútom rady a rokovacím poriadkom.