Zobrazenie B časť 1 modul G

Účasť na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych programov Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja

Žiadateľ uvedie do tabuľky účasť na riešení najviac päť projektov výskumu a vývoja za posledných šesť, resp. 20 rokov svojej činnosti s uvedením  základných údajov o projekte:
Typ projektu
a) v medzinárodných programoch výskumu a vývoja,
b) v rámci komunitárnych programov Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja,
c) v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja
s uvedením špecifikácie programu/iniciatívy, napr. a) – medzinárodný program výskumu a vývoja, 7. rámcový program – 7 RP. a  bližším určením projektov – názov projektu, obdobie riešenia, riešiteľ/spoluriešiteľ (žiadateľ sa zúčastnil na projekte ako hlavná riešiteľská inštitúcia alebo ako spoluriešiteľská) a finančný objem projektu zo štátneho rozpočtu, zo zahraničných zdrojov, z vlastných  zdrojov a spolu.