Hodnotenie projektov verejných vysokých škôl

Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám

 

CVTI SR spracúva podklady potrebné na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný rok, pri ktorých vychádza z poskytnutých údajov o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z iných domácich zdrojov na riešenie výskumných projektov a z údajov o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných projektov v rámci medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce a ostatných projektov (edukačných, umeleckých a pod.), ktoré verejné vysoké školy získali v danom období.