Zobrazenie A

a) Názov žiadateľa – uvedie sa plný názov žiadateľa.

b) Zastúpený štatutárom - uvedie sa meno štatutárneho zástupcu.

c) IČO – uvedie sa identifikačné číslo žiadateľa.

Uvádzajte, prosím, 8-miestne číslo bez medzier, napr. 00001234.

d) Adresa sídla – uvedie sa kompletná adresa žiadateľa v nasledovnom poradí: ulica a popisné číslo, PSČ, mesto, štát.

e) Forma hospodárenia – vyberte typ organizácie:

  • rozpočtová organizácia – vzťahuje sa na rozpočtové organizácie verejnej správy podľa § 21 ods. 1 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
  • príspevková organizácia – vzťahuje sa na príspevkové organizácie verejnej správy podľa § 21 ods. 2 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
  • nezisková organizácia (podľa zákona o neziskových organizáciách a transformačného zákona),
  • hospodárska (s.r.o; akciová spoločnosť; štátny podnik a pod.),
  • fyzická osoba (fyzické osoby - podnikatelia).

f) Zriaďovateľ – uvádzajú ho len žiadatelia zo štátneho sektora, je ním príslušný ústredný orgán štátnej správy SR.

g) Vecná príslušnosť k ÚOŠS SR – uvedie sa priama alebo vecná príslušnosť k ústrednému orgánu štátnej správy. Položku vypĺňa každý žiadateľ.

h) Sektor výskumu a vývoja uvedie sa sektor v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z.z.:
 

Sektor VaV v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z.z. Sektor VaV vo formulári žiadosti Komentár
štátny sektor štátny (vládny) sektor právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
sektor vysokých škôl sektor vysokých škôl verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
neziskový sektor súkromný nezisk. sektor občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
podnikateľský sektor podnikateľský sektor VaV podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj


i) Odbor vedy a techniky – prevažujúca skupina odborov vedy a techniky, v rámci ktorej žiadateľ pôsobí.

j) Podiel základného výskumu v % - uvádza sa percentuálny podiel základného výskumu na celkovej výskumnej a vývojovej činnosti.

k) Podiel aplikovaného výskumu a vývoja v % - uvádza sa percentuálny podiel aplikovaného výskumu a vývoja na celkovej výskumnej a vývojovej činnosti.

l) Evidenčný stav zamestnancov žiadateľa / zamestnancov výskumu a vývoja – uvádza sa počet zamestnancov žiadateľa celkom k 31. decembru kalendárneho roka podľa štatistického výkazu a z toho počet zamestnancov výskumu a vývoja.

m) až p) – uvedú sa kontaktné údaje žiadateľa, resp. osoby, ktorá vyplnila formulár žiadosti.