Kontakt

Sektretariát vládneho splnomocnenca pre spoluprácu SR s SÚJV Dubna

Adresa:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Telefón: +421 2 59374739
sujv.dubna@minedu.sk  

Splnomocnenec vlády pre spoluprácu SR s SÚJV Dubna
prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
FMFI UK v Bratislave
Mlynská dolina, pav. F1, 842 48 Bratislava

Tel.:  02/602 95 543
E-mail: simkovic@fmph.uniba.sk