Podanie žiadosti

Podávanie žiadostí na hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj sa začalo dňa 15.6.2009 a je časovo neobmedzené.

Zber žiadostí o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na najbližšie zasadnutie hodnotiacej komisie má termín ukončenia 4.9.2024.

Zasadnutia hodnotiacej komisie plánované na rok 2024

Ctení používatelia, prosíme Vás, aby ste nás v prípade akýchkoľvek nejasností prednostne kontaktovali e-mailom na skcris.admin@cvtisr.sk

Postup pri podávaní žiadosti: