Zobrazenie B časť 1 modul I

Zabezpečovanie podmienok pre výchovu a vzdelávanie zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja

Uviesť zabezpečenie podmienok slovne  – najviac na pol strany:

a) Kvalifikačná štruktúra, vedecké a pedagogické hodnosti

V tejto časti sa vypisuje súčasný stav kvalifikačnej štruktúry žiadateľa s uvedením vedeckých a pedagogických hodností.

V prvom riadku sa uvedie celkový počet zamestnancov k 31. decembru kalendárneho roka, v ďalšom riadku počet zamestnancov výskumu a vývoja spolu. Zamestnanci výskumu  a vývoja sú tvorení výskumnými zamestnancami (do tejto kategórie patria výskumní aj vývojoví zamestnanci, ktorí majú rozhodujúci význam pre tvorbu a spoločenské využitie vedeckých poznatkov. Spravidla sú to zamestnanci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním), technickými a ekvivalentnými zamestnancami (patria sem technici podieľajúci sa na výskumných projektoch vykonávaním vedeckých a technických úloh spravidla pod kontrolou výskumníkov) a pomocnými zamestnancami (táto kategória zahŕňa kvalifikovaných alebo nekvalifikovaných remeselníkov, sekretárky... zúčastňujúcich sa na výskumných a vývojových projektoch) . Výskumní zamestnanci, technickí a ekvivalentní zamestnanci a pomocní zamestnanci sú podmnožinami zamestnancov výskumu a vývoja, teda súčet týchto kategórií vyjadruje počet zamestnancov výskumu a vývoja.

Žiadateľ uvedie celkové počty jednotlivých vedeckých a pedagogických hodností celkom.

b) Doktorandské štúdium a pracovné pobyty

V tabuľke sa uvádza počet doktorandov – interných i externých ako aj počet absolventov doktorandského štúdia (okrem súčasného stavu sa uvedie aj počet absolventov doktorandského štúdia za celé obdobie pôsobnosti)

Súčasne sa uvedú pracovné pobyty vlastných zamestnancov výskumu a vývoja vrátane doktorandov na iných pracoviskách  a naopak cudzích zamestnancov výskumu a vývoja na pracovisku.

c) Pedagogická činnosť

Vypíše sa i počet zamestnancov vyučujúcich na vysokých školách a počet školiteľov doktorandov

d) Klasifikácia kvalifikačnej štruktúry podľa druhu výskumných činností

Žiadateľ uvedie v tabuľke stav zamestnancov výskumu a vývoja  v človekorokoch, t.j. v prepočte na ekvivalent plného pracovného času (full time equivalent, ďalej len  FTE) za jednotlivé hodnotené roky podľa druhu výskumných činností (základný výskum, aplikovaný výskum, vývoj). Uvádza sa i percentuálny podiel týchto druhov výskumných činností.

Výpočet ukazovateľa FTE za zamestnanca :

FTE = Súčet odpracovaných hodín zamestnanca na činnostiach výskumu a vývoja za sledovaný rok / 2000

(FTE ekvivalent vyjadruje rozsah pracovnej činnosti. Jeden človekorok sa rovná jednému roku práce zamestnanca, ktorý sa venuje na 100 % výskumnej činnosti. Započítava sa čas, ktorý zamestnanec strávi výkonom výskumnej a vývojovej činnosti.)