Medzinárodná VTS

Medzinárodné vedecko-technické centrá

 Logo EMBCEMBC

Európska molekulárno-biologická konferencia (EMBC) je medzivládna organizácia, ktorá je zameraná na podporu medzinárodného výskumu v oblasti molekulárnej biológie a biochémie. EMBC poskytuje finančnú a organizačnú podporu pre krátko- a dlhodobé štipendijné pobyty vedeckých pracovníkov v krajinách EMBC (Fellowship programeEMBC umožňuje usporiadanie tzv. EMBO kurzov a workshopov (EMBO Courses and Workshops Programme, ktoré umožňujú usporiadateľom z členskej krajiny EMBC pozývať najprestížnejších predstaviteľov z príslušnej vedeckej oblasti na svoje inštitúcie a zabezpečiť infraštruktúru potrebnú pre daný kurz, alebo workshop.
 

xfelXFEL 
 

European X-ray Free Electron Laser Facility (Európske röntgenové laserové zariadenie na báze voľných elektrónov )
 

costCOST

Prierezový program COST tvorí základňu pre vedecko-technickú spoluprácu v Európe. Bol založený v roku 1971 a hoci nie je koordinovaný s rámcovými programami EÚ, členmi iniciatívy COST sú okrem členských štátov EÚ aj krajiny EFTA. Spolupráca sa uskutočňuje prostredníctvom koordinácie národných výskumných projektov. Účasť na riešeniach projektov je dobrovoľná, pričom projekty sú financované na národnej úrovni. Viac informácií 
 

eurekaEUREKA

Medzinárodná iniciatíva, ktorá sa zameriava na koordináciu a podporu celoeurópskej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a vývoja s cieľom zvýšiť konkurenčnú schopnosť európskeho priemyslu vo svetovom meradle. Je to otvorená iniciatíva založená v roku 1985 pôsobiaca na princípe „zdola nahor“, čo znamená, že jej účastníci nesú plnú zodpovednosť za prípravu, financovanie a realizáciu projektov.

Dokumenty
Zámer na realizáciu EUREKA 2012 – 2013
EUREKA SK (Membership statement)
EUREKA SK (Hannover Declaration)

Participate to the EUREKA Network Call for Projects  in the Danube Region 2015 

cernCERN

Európska organizácia pre jadrový výskum CERN v Ženeve bola založená v roku 1954 a v súčasnosti združuje 20 európskych krajín. Predstavuje svetovú špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty. Slovenská republika je od roku 1993 členom Európskeho centra pre časticovú fyziku CERN a má zastúpenie aj v jeho riadiacich orgánoch.

Správa o dosiahnutých výsledkoch a prínosoch účasti pracovísk Slovenskej republiky na vedeckom programe CERN za roky 2005-2007

Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)

Protokol o finančných náležitostiach týkajúcich sa pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)  

cern documentCERN Document Server

rfSpojený ústav jadrového výskumu v Dubne (RF)

SÚJV združuje 18 riadnych členských štátov Európy a Ázie spolu s Kubou a dve asociované členské krajiny - Nemecko a Maďarsko. Slovenská republika je členom centra od roku 1993. Spolupráca výskumných SR sa koncentruje najmä na problematiku teoretickej fyziky, relativistickej jadrovej fyziky, fyziky ťažkých iónov, aplikovanej matematiky, neutrónovej fyziky, fyziky pevných látok a biologických materiálov.
 

Informačné portály

Bic BABIC Bratislava

Podnikateľské a inovačné centrum – BIC Bratislava bolo založené v roku 1991 z iniciatívy Európskej Komisie - DG Regional Policy. Je hosťovskou organizáciou Centra prenosu inovácií  - Innovation Relay Centre – IRC Slovakia . Je expertnou a kontaktnou organizáciou pre 6. RP a zakladajúcim členom SPICE (Science Parks and Innovation Centre Expert).
BIC Bratislava, s.r.o. sa zameriava na podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný transfer technológií, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora v európskych programoch, projektový manažment a investičné poradenstvo.

Czech rtdCzech RTD

Národná stránka o českej vede a výskume, určená predovšetkým pre  zahraničných záujemcov.

eurodeskEURODESK

Reprezentuje európsku informačnú sieť, ktorá poskytuje mobilitné informácie a rady  mladým ľuďom o využívaní európskych a medzinárodných grantových programov na podporu aktivít v oblasti vzdelávania, školenia, stáží,  využívania voľného času, umenia a ďalšie.
Na Slovensku pôsobí Eurodesk od roku 2000 a sídli v Národnej agentúre pre mobilitu mládeže (NAFYM) pri inštitúte detí a mládeže IUVENTA, zriadeného MŠ SR.

europortalEuro:i:portal

Informačný portál Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý sprístupňuje publikácie inštitúcií a orgánov EÚ, vybrané elektronické dokumenty a informačné zdroje z oblasti európskej integrácie, zameranie podporných fondov EÚ z pohľadu Slovenska a ďalšie.

minervaMINERVA

Informačný portál, zameraný na mobilizáciu inovácií v národnej ekonomike, rozvoji vedecko-vzdelávacích a podnikateľských aktivít. Informuje o možnostiach využívania verejných financií, štrukturálnych fondov EÚ a iných výdavkových programov EÚ s cieľom dosiahnuť, a dlhodobo na Slovensku udržať životnú úroveň, typickú pre vyspelejšie západoeurópske krajiny.

nicerNICER

České národné informačné centrum pre európsky výskum. Poskytuje, podobne ako sieť NINET, konzultačnú činnosť k rámcovým projektom pre vedu a vývoj EÚ, medzinárodnej spolupráci s Európskou komisiou, štatistiky a informácie o účasti ČR v 5. RP a 6. RP a ďalšie.

ninetNINET

Česká národná informačná sieť, poskytujúca informácie a konzultačné služby predovšetkým k rámcovým programom  pre vedu a vývoj EÚ. Finančne je sieť podporovaná MŠMT ČR a zo zdrojov Európskej komisie.

saiaSAIA

Slovenská akademická informačná agentúra, je mimovládna nezisková organizácia ponúkajúca programy a služby na posilnenie občianskej spoločnosti a podpory internacionalizácie vzdelávania a vedy na Slovensku.


saaicSAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb,   ktorej cieľom je podporovať a koordinovať MVTS slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva, v oblasti vzdelávacích a iných programov

tech centrumTechnologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR, bolo otvorené v máji 2005 v Bruseli. Jeho hlavným cieľom je poskytovať služby výskumným pracovníkom zo všetkých typov výskumných a vývojových organizácií v ČR, napomáhať pri ich úspešnom zapojení sa do európskej výskumnej spolupráce najmä prostredníctvom rámcových programov pre výskum a vývoj EÚ. Celý projekt je podporovaný z grantu MŠMT ČR.
 

OSNOrganizácia spojených národov

Návrh na zriadenie Výskumného a vzdelávacieho centra pre zdravú krainu a ekosystémy Univerzity Spojených národov v Slovenskej republike

 

Európska molekulárna-biologická konferencia

Európska molekulárno-biologická konferencia (EMBC) je medzivládna organizácia, ktorá je zameraná na podporu špičkového výskumu v oblasti molekulárnej biológie a biochémie.

Návrh na prístup Slovenskej republiky k Dohode o ustanovení Európskej molekulárno-biologickej konferencie 

Medzinárodné dohody EURÓPA

Česká republika

Dokumenty:

Bulharsko

Dokumenty:

Francúzska republika

Dokumenty:

Maďarská republika

Dokumenty:

Poľská republika

Dokumenty:

Portugalská republika

Dokumenty:

Rakúska republika

Dokumenty:

Rumunsko

Dokumenty:

Ruská federácia Dokumenty:

Slovinská republika

Dokumenty:

Španielske kráľovstvo 

Dokumenty:

Ukrajina

Dokumenty:

Cieľom spolupráce je ďalšie upevnenie a rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou a predovšetkým rozvoj a prehlbovanie spolupráce v odvetviach: ľahkého a ťažkého priemyslu, dopravy, energetiky vrátane modernizácie a prestavby elektrární, ťažobného priemyslu, ropného a plynárenského priemyslu vrátane rozvoja a prestavby ropovodov a plynovodov, stavebníctva a stavebných materiálov, poľnohospodárstva, vzdelávania a odborného školenia v rôznych priemyselných odvetviach, spolupráce v oblasti štatistiky a pod.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci bola podpísaná dňa 2. decembra 2002 v Kyjeve. Platnosť nadobudla 27. júna 2004.

SEVERNÁ AMERIKA

USA

Dokumenty:

JUŽNÁ AMERIKA Argentína

Dokumenty:

AFRIKA Egypt

Dokumenty:

Juhoafrická republika

Cieľom spolupráce Slovenskej republiky a Juhoafrickej republiky v oblasti vedecko-technickej spolupráce je prehlbovať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky cestou priamych kontaktov medzi vedeckými inštitúciami zahrňujúcimi vysoké školstvo, vedecko-výskumné pracoviská a vedecké spoločnosti vo verejnom a súkromnom sektore oboch krajín.

Dokumenty:

ÁZIA Čína

Dokumenty:

Kazašská republika

Cieľom  spolupráce je rozvoj hospodárskych  vzťahov medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou  a  smeruje predovšetkým k rozvoju a prehlbovaniu spolupráce v odvetviach: ľahkého a  ťažkého priemyslu, energetiky, dopravy, plynárenského, chemického, ropného, farmaceutického, drevospracujúceho a celulózovo-papiernického, elektronického a  elektrotechnického priemyslu, poľnohospodárskej výroby a výroby lesnej techniky, potravinárskeho a  spracovateľského priemyslu, stavebníctva a výroby stavebných materiálov a  zariadení, ťažobného priemyslu, bytového hospodárstva,  cestovného ruchu,  ochrany životného prostredia, poskytovania služieb v oblasti ochrany zdravia, vzdelávania, kultúry a športu.

Dokumenty