Technické vedy

Technické vedy sú druhou zo základných siedmych skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Technické vedy sú vedy, ktoré skúmajú techniku, analyzujú existujúce technické systémy a myšlienkovo syntetizujú prípadne ideovo anticipujú nové technické objekty a procesy. Oblasť technických vied je účelovo a operatívne orientovaná, má konštruktívny charakter, je integrujúca a spoločne s prírodnými vedami patrí medzi tie vedné disciplíny, v ktorých sa pomerne často objavujú aj hodnotné aplikácie a riešenie konkrétnych problémov spoločnosti a hospodárstva v oblastiach, ktorým sa venujú.

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti technických vied patria nasledovné podskupiny:

 • Stavebné inžinierstvo (vrátane dopravy)
 • Elektrotechnika, informačné a komunikačné technológie
 • Strojárstvo
 • Chemické inžinierstvo
 • Materiálové inžinierstvo
 • Medicínske inžinierstvo
 • Environmentálne inžinierstvo (vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárstva)
 • Environmentálne biotechnológie
 • Priemyselné biotechnológie
 • Nanotechnológie
 • Ostatné odbory technických vied

Podrobnejšie členenie v číselníku (pdf)