Financovanie

Euro

Financovanie

V sekcii nájdete linky na zdroje financovania  projektov, ktoré sú rozdelené do kategórií: štátne zdroje, regionálne, európske a ostatné zdroje. Nižšie je uvedená rámcová štruktúra  financovania výskumu a vývoja zo štátnych a európskych zdrojov na Slovensku.

 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 

 1. Inštitucionálne financovanie
  -   SAV
  -   VŠ
 2. Oblasť súťažného financovania
  -   štátne programy výskumu a vývoja, štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a programy APVV
  -  pravidelné otvorené výzvy na predkladanie projektov bez tematického obmedzenia
  -   špeciálne výzvy na predkladanie projektov
 3. Štrukturálne fondy Európskej únie
  Operačný program Vzdelávanie
  Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti je globálnym cieľom OP Vzdelávanie.
  Operačný program Výskum a vývoj 
  Hlavným zameraním operačného programu je „modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“.
 4. Medzinárodná a medziregionálna spolupráca
 5. Financovanie výskumu a vývoja z verejných zdrojov

V rámci Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 boli určené tematické priority týkajúce sa financovania výskumu a vývoja v Slovenskej republike. Sú to: Zdravie – kvalita života, Progresívne materiály a technológie, Biotechnológie, Znalostné technológie s podporou informačných a komunikačných technológií, Infraštruktúra spoločnosti, Energia a energetika, Civilizačné výzvy, Kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska, Bezpečnosť a obrana, Využívanie, ochrana a reprodukcia biologických zdrojov, Ochrana životného prostredia, Využitie domácich surovinových zdrojov. 

Štátne programy výskumu a vývoja a štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja

Štátny program výskumu a vývoja rieši kľúčové problémy rozvoja a napĺňania potrieb spoločnosti; špecifikuje oblasť vedy a techniky, v ktorej sa má sústrediť, prípadne zintenzívniť výskum a vývoj so zámerom dosiahnuť zvýšenie jej ekonomickej a spoločenskej prospešnosti a prispieť k dosiahnutiu jej vysokej úrovne a medzinárodného uznania. Uskutočňuje sa formou riešenia projektov výskumu a vývoja.
Štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja sa uskutočňuje formou riešenia rozvojových projektov a je zameraný na vytváranie a zlepšovanie podmienok na riešenie projektov výskumu a vývoja.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

-  pravidelné otvorené výzvy na predkladanie projektov
-  výzvy na predkladanie projektov v rámci špecifických tematicky orientovaných programov APVV.

Ďalšie financovanie z fondov EÚ 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanost
Operačný program Informatizácia spoločnosti
Globálnym cieľom operačného programu je „vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“, čím sa prispeje k dosahovaniu cieľa strategickej priority Vedomostná ekonomika, ktorým je „rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb“
Regionálny operačný program
Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.
Operačný program Životné prostredie
Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja“.
Operačný program Zdravotníctvo
Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva ako pracovnej sily prostredníctvom zvyšovania kvality, dostupnosti, efektívnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia sú priority OP Zdravotníctvo.
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Cieľom operačného programu je rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie (začleňovania) a budovanie kapacít.
Operačný program Bratislavský kraj
Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov Bratislavského kraja v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
Operačný program Doprava
Cieľom operačného programu je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej železničnej osobnej dopravy.
 

Komunitárne programy

Komunitárne programy sú nástrojom Európskej únie, ktorý slúži k prehlbovaniu spolupráce a riešeniu spoločných problémov členských krajín EÚ v oblasti konkrétnych politík. Sú financované priamo z rozpočtu EÚ.

Iniciatívy Spoločenstva

(Interreg, ...)

Ďalšie  zdroje