Dunajská stratégia a Slovensko

Logo Dunajskej stratégie    

Všeobecné informácie o Dunajskej stratégii

Stratégia EÚ pre podunajskú oblať (European Union Strategy for the Danube Region – Dunajská stratégia – DS ) – schválená Radou EÚ v júni 2011 =  makroregionálna stratégia, t.j.  nová forma regionálnej spolupráce v EU (okrem DS sa na úrovni EÚ uskutočňuje  aj spolupráca v rámci Baltskej stratégie)

Dokumenty:

KOM (2010) 715 – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov – Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť SEK (2010) 1489 – Akčný plán k Stratégii EÚ pre podunajskú oblasť

Účel:

  • prehĺbenie spolupráce krajín dunajského regiónu, riešenie spoločných problémov,       
  • efektívnejšie využívanie existujúcich  zdrojov, 
  • v rámci posilnenej spolupráce možnosť  zvýšenia   účasti v komunitárnych programoch EÚ.

Zúčastnené  krajiny:

čl. štáty EÚ (Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Nemecko, Chorvátsko) ale i nečlenské (Srbsko,  Moldavsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora)

 Pilere (I – IV), prioritné oblasti (priority areas – PA) DS (11) a koordinujúce krajiny:

I. Prepojenie podunajskej oblasti

PA  1   Zlepšiť mobilitu a intermodalitu

a) vnútrozemské vodné cesty (Rakúsko, Rumunsko)

b) cestné, železničné a letecké spojenia (Slovinsko, Srbsko)

PA  2   Podporovať udržateľnejšie zdroje energií (Maďarsko, Česká republika)

PA  3   Podporovať kultúru a cestovný ruch, kontakty medzi ľuďmi (Bulharsko, Rumunsko)

II. Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti

PA  4   Obnoviť a udržať kvalitu vôd (Maďarsko, Slovensko)

PA  5   Riadiť riziká v oblasti životného prostredia (Maďarsko, Rumunsko)

PA  6   Chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd (Nemecko, Chorvátsko)

III. Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti

PA  7 Rozvíjať znalostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií (Slovensko, Srbsko)

PA  8   Podporovať konkurencieschopnosť podnikov vrátane rozvoja zoskupení (Nemecko, Chorvátsko)

PA   9 Investovať do ľudí a zručností (Rakúsko, Moldavsko)

IV. Posilnenie podunajskej oblasti

PA 10 Zvýšiť inštitucionálnu kapacitu a spoluprácu (Rakúsko, Slovinsko)

PA 11 Spolupracovať s cieľom podporiť bezpečnosť a riešiť organizovanú a závažnú trestnú činnosť (Nemecko, Bulharsko)

 

Národným koordinátorom pre DS v  SR je Úrad vlády SR  

Dokumenty:

Uznesenie vlády SR č. 149/2010 – k Národnej pozícii k dunajskej stratégii
Uznesenie vlády SR 229/2011 – k Aktualizovanej národnej pozícii k dunajskej stratégii
Uznesenie vlády SR č. 497/2011 – k systému koordinácie a aktualizácie projektových zámerov v prioritných oblastiach dunajskej stratégie

SR zastúpená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  a športu  SR  koordinuje spolu so Srbskom PA 7 „rozvíjať znalostnú spoločnosť (výskum, vzdelávanie a IKT).  

V rámci prioritných oblastí sú zo zástupcov participujúcich krajín zriadené  Riadiace výbory (Steering Committees),  ktoré schvaľujú v rámci svojich zasadnutí relevantné projekty prispievajúce k rozvoju dunajského regiónu v rámci svojej oblasti a úspešným projektom vydávajú tzv. odporúčacie listy. Odporúčacie listy by sa mali zohľadňovať tak na národnej úrovni  pri  projektoch hradených zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj pri výzvach v rámci komunitárnych programov EÚ.   

Zo zdrojov  Európskej komisie, ako aj z príspevkov z verejných zdrojov zúčastnených krajín   bude v roku 2014 vytvorený Fond pre výskum a inovácie v dunajskej oblasti DRRIF (Danube Region Research and Innovation Fund). Z tohto fondu by mali  byť financované projekty výskumu a vývoja, ktorých hlavným atribútom bude prínos pre pozdvihnutie podunajskej oblasti a príspevok k plneniu cieľov Dunajskej stratégie.