Aktivity v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vedeckých pobytov v zahraničí v r. 2009 – 2010 v rámci národnej grantovej schémy na podporu výskumu a vývoj

Domov Veda v SR Komisia ESFRI Aktivity v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vedeckých pobytov v zahraničí v r. 2009 – 2010 v rámci národnej grantovej schémy na podporu výskumu a vývoj

Na základe grantovej schémy podpory stážových pobytov študentov, doktorandov a postdoktorandov v EÚ centrách uplatnil Odbor implementácie štátnej podpory výskumu a vývoja Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom verejnej výzvy oznámenia MŠVVaŠ SR č. CD-2009-35521/37347-1:11 možnosť poskytovania dotácie. Grantová schéma je realizovaná raz ročne formou verejnej súťaže, ktorú vyhlasuje a vyhodnocuje MŠVVaŠ SR na základe výnosu a smernice. V termíne 12/2009 – 09/2010 bola poskytnutá možnosť uchádzať sa o podporu zahraničných vedeckých pobytov uchádzačov v organizáciách alebo centrách výskumu a vývoja vo väzbe na Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI), v ktorých je SR členom, alebo má významné zastúpenie na výskume a vývoji.

Pre 28 uchádzačov boli poskytnuté dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu v celkovej sume 452 038 eur. Zmluvy boli potvrdené medzi MŠVVaŠ SR a STU v Bratislave, UK v Bratislave, TU v Košiciach, UPJŠ v Košiciach, Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave, Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave a Ústavom experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, z ktorých boli vysielaní študenti, doktorandi a postodktorandi do zahraničia na vedecké pobyty. Podporované boli oblasti Biomedicíny a biotechnológií, Informačných technológií a Fyziky pre vedeckých pracovníkov do veku 35 rokov na 6 mesačný pobyt tak, aby časovo vystihoval semestrálnu výučbu. Zamerania prác zahraničných vedeckých pobytov s dosiahnutím výsledkov sú nasledovné:

MŠVVaŠ SR na roky 2011-2012 pripravuje grantovú schému na zahraničné vedecké pobyty aj s možnosťou absolvovania 3. ročného cyklu študentov, doktorandov a postdoktorandov tak, aby proces dosiahnutých predbežných výsledkov na vedeckom pobyte bol bez prerušenia kontinuálny s možnosťou dosiahnutia vytýčeného cieľa. Zameranie podpory pre uchádzačov na zahraničný vedecký pobyt z prostriedkov štátneho rozpočtu na vedu a techniku bude uplatnená v synergii s pripravovaným Národným plánom budovania infraštruktúry výskumu a vývoja v SR (Sk – Roadmap).