Horizont 2020

Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 je kľúčovým európskym programom na podporu vedy v členských štátoch EÚ a asociovaných krajinách.

Horizont 2020 sa podľa stanovených pravidiel realizuje prostredníctvom 2-ročných pracovných programov. Pracovný program sa ďalej delí na časti, ktoré sa venujú jednotlivým prioritám Horizontu 2020.

Od schválenia programu Horizont 2020 a vyhlásenia prvej vlny výziev v decembri 2013 MŠVVaŠ SR zrealizovalo viacero opatrení na podporu účasti v Horizonte 2020, ako napr. vytvorenie národných podporných štruktúr Horizontu 2020 vrátane novej profesionálnej kancelárie Národných kontaktných bodov (NCP), zriadenie Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli alebo príprava programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na podporu účasti SR v Horizonte 2020. 

Stránka Európskej komisie o programe Horizont 2020  

Do programu Horizont 2020 sa môžu zapojiť všetci slovenskí účastníci bez ohľadu na sektor – univerzity, výskumné organizácie, podniky. Osobitnú podporu venuje Európska komisia (EK) malým a stredným podnikom. Žiadosti môžete predkladať na základe verejných výziev EK, ktoré sú k dispozícii na Participants Portal a zároveň aj na Národnom portáli MŠVVaŠ SR a Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pre Horizont 2020 na Slovensku. 

Participants Portal – informácie o jednotlivých výzvach, prihlasovanie sa na výzvy

Národný portál MŠVVaŠ SR a CVTI SR o Horizonte 2020 na Slovensku    

Koordináciu aktivít podporných štruktúr pre Horizont 2020 na Slovensku zabezpečuje MŠVVaŠ SR. Národným koordinátorom Horizontu 2020 je Mgr. Patrik Helmich, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, e-mail: patrik.helmich@minedu.sk .

Národné podporné štruktúry Horizontu 2020 pozostávajú z národných delegátov a Národných kontaktných bodov (NCP). Záujmy Slovenska pri príprave pracovných programov a výziev Horizontu 2020 zabezpečujú národní delegáti Horizontu 2020 vymenovaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zoznam národných delegátov Horizontu 2020

Národné kontaktné body poskytujú podporu všetkým záujemcom o účasť v Horizonte 2020.

V prípade, ak máte záujem o viac informácií, konzultáciu alebo pomoc pri príprave projektu, môžete sa obrátiť na Národné kontaktné body Horizontu 2020 združené v profesionálnej kancelárii NCP, ktorú vytvorilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s CVTI SR.

Zoznam Národných kontaktných bodov podľa jednotlivých oblastí