Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (European Union Strategy for the Danube Region – Dunajská stratégia)

Domov Financovanie Zahraničné zdroje Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (European Union Strategy for the Danube Region – Dunajská stratégia)

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (European Union Strategy for the Danube Region – Dunajská stratégia) je makroregionálna stratégia, t. j. nová forma regionálnej spolupráce v EÚ. K jej hlavným cieľom patrí prehĺbenie spolupráce krajín dunajského regiónu zameranej na riešenie spoločných problémov, efektívnejšie využívanie existujúcich zdrojov, možnosť zvýšenia spoločnej  účasti v komunitárnych programoch EÚ.

Dunajská stratégia má 11 prioritných oblastí, ktoré sú rozdelené do 4 pilierov. MŠVVaŠ SR spolu s Univerzitou Novi Sad (Srbsko) je koordinátorom prioritnej oblasti 7 (Znalostná spoločnosť), v rámci ktorej bola iniciovaná spolupráca podunajských krajín na príprave spoločných výskumných projektov zameraných na riešenie problémov regiónu, a to hlavne: životné prostredie, reforma vzdelávacieho systému v oblasti duálneho vzdelávania, zdravie, rozvoj IKT a pod.

Pre zabezpečenie výkonu funkcie koordinátora prioritnej oblasti 7 Stratégie EÚ pre dunajský región bola zriadená Národná riadiaca komisia pre prioritnú oblasť 7 Stratégie EÚ pre Dunajský región: Znalostná spoločnosť ako odborný a poradný orgán ministra školstva vedy, výskumu a športu SR. 

MŠVVaŠ SR pripravuje štúdiu realizovateľnosti Dunajského regionálneho výskumného a inovačného fondu (Danube regional Research and Innovation fund – DRRIF). DRRIF by mal predstavovať nástroj na mobilizáciu a distribúciu finančných zdrojov na realizáciu výskumných a inovačných projektov v krajinách dunajského regiónu. Po ukončení štúdie realizovateľnosti v apríli 2015 by sa mala nasledovať implementácia smerujúca k zriadeniu fondu.  

Bližšie informácie o činnosti MŠVVaŠ SR ako koordinátora prioritnej oblasti 7 a ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich stránkach:

http://www.danube-region.eu/

http://groupspaces.com/KnowledgeSociety/

https://www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk/strategia-eu-pre-dunajsky-region/