7. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 7. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

P O Z V Á N K A

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.

si Vás dovoľujeme pozvať na siedme rokovanie

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

dňa 4. septembra 2015 o 09:30 hod.

v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

Program rokovania:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Návrh Programu 7. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
 3. Informácia o vymenovaní nových členov Rady vlády SR pre VTI a ďalších zmenách – ústna informácia
 4. Audit výdavkov rozpočtu verejnej správy na výskum a inovácie v rámci Slovenskej republiky
     (MF SR)
 5. Informácia o stave medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce v roku 2014
      (MŠVVaŠ SR)
 6. Správa o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2014
      (MŠVVaŠ SR)
 7. Akčný plán implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 – 2016   
      (MŠVVaŠ SR)
 8. Rôzne
 9. Záver

Pozvánka (pdf)