3. rokovanie Rady Vlády SR pre VTI

24. septembra 2013
 v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Program rokovania:

 

 1. Otvorenie rokovania
 2. Návrh Programu 3. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
 3. Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike za roky 2007-2011 s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov v roku 2012
 4. Spôsob plnenia a ďalší postup v úlohe Národný plán budovania infraštruktúry výskumu a vývoja v Slovenskej republike /Roadmap/
 5. Návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie rokov 2014-2018
 6. Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK)
 7. Informácia o pozastavení príprav na tvorbe návrhu Pracovných skupín Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a zameranie ich činnosti
 8. Stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike do roku 2020 v oblasti: Biomedicína a Biotechnológia
 9. Správa o plnení opatrení Inovačnej stratégie a Inovačnej politiky v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR za rok 2012 a prvý štvrťrok 2013
 10. Návrh správy o pripravenosti SAV na plnenie strategických cieľov vedy a výskumu vyplývajúcich zo Stratégie Európa 2020
 11. Rôzne
 12. Záver

 pdfPozvánka