4. rokovanie Vlády SR pre VTI

P O Z V Á N K A

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
si Vás dovoľujeme pozvať na štvrté rokovanie

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

dňa 26. mája 2014 o 9:00 hod.
v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

Program rokovania:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Návrh Programu 4. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
 3. Návrh programu rokovaní Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie na rok 2014
 4. Informácia o vymenovaní nového člena Rady vlády SR pre VTI a ďalších zmenách - ústna informácia
 5. Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií 
 6. Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied
 7. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Mojmíra Mamojku a Ľubice Roškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 987) – informácia
 8. Informácia o stave prípravy Operačného programu Výskum a inovácie
 9. Rôzne

  9.1  Návrh reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3 – informatívny materiál (iniciatívny materiál SAV)
  9.2  Vecný zámer návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách (iniciatívny materiál SAV)
  9.3  Obsahové zameranie strategických prierezových projektov v súlade s prioritami VaV podľa RIS3 – informatívny materiál (iniciatívny materiál SAV)
  9.4  Analýza stavu aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja podnikateľskom sektore na Slovensku – informatívny materiál (iniciatívny materiál ZPVVO)

10.    Záver