13. rokovanie Rady vlády SR pre VaV

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 13. rokovanie Rady vlády SR pre VaV

P O Z V Á N K A

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky

 pre vedu, techniku a inovácie

 Richarda Rašiho

si Vás dovoľujeme pozvať na riadne 13. zasadnutie

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

 dňa 15. novembra 2018 o 10:00 hod. v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Návrh programu doplnenie:

 1. Úvod – otvorenie rokovania
 2. Návrh programu 13. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
 3. Odpočet  plnenia úloh  z uznesení  vyplývajúcich z materiálu:  „Návrh na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií“  z 16.marca 2017 – predkladá predseda rady
 4. Návrh na zefektívnenie činnosti Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie   –  predkladá predseda rady
 5. Návrh na aktualizáciu rokovacieho poriadku  – predkladá predseda rady
 6. Návrh Plánu práce rady na rok 2019 – predkladá predseda rady
 7. Informácia o aktuálnom stave implementácie  OP VaI – predkladá MŠVVaŠ SR
 8. Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2017 – predkladá MŠVVaŠ SR
 9. Návrh štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028 - predkladá MŠVVaŠ SR
 10. Návrh vecného zámeru nového zákona o Slovenskej akadémii vied – predkladá MŠVVaŠ SR
 11. Rôzne
 12. Záver