1. rokovanie Rady vlády SR pre VTI

 9. apríla 2013 o 10:45 hod.

v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

 Program rokovania:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Odovzdanie menovacích dekrétov
  3. Program 1. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie – schválenie
  4. Štatút Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie – informácia
  5. Rokovací poriadok Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie – schválenie
  6. Návrh programu rokovaní Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie na rok 2013 – schválenie
  7. Rámcová koncepcia a štruktúra stratégie inteligentnej špecializácie S3 v Slovenskej republike – schválenie
  8. Rôzne
  9. Záver

pdf Pozvánka