2. rokovanie Rady Vlády SR pre VTI

28. mája 2013 o 10:00 hod.  

v  Zrkadlovej sále Úradu vlády  Slovenskej republiky

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Program 2. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
  3. Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2012
  4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj  a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  5. Informácia o postupe prác na dokumente Stratégia inteligentnej špecializácie vo výskume, vývoji a inováciách v SR do roku 2020
  6. Návrh na vytvorenie pracovných skupín Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie  a zameranie ich činnosti
  7. Rôzne
  8. Záver

pdf Pozvánka 259 kB