5. rokovanie Vlády SR pre VTI

  P O Z V Á N K A 

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
si Vás dovoľujeme pozvať na piate rokovanie 

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

dňa 23. októbra 2014 o 10:00 hod.
v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

Program rokovania:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Návrh Programu 5. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
 3. Informácia o vymenovaní nových členov Rady vlády SR pre VTI a ďalších zmenách – ústna informácia
 4. Správa o stave výskumu a vývoja za rok 2013 (MŠVVaŠ SR)
 5. Programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie rokov 2014 – 2018 (MŠVVaŠ SR)
 6. Výročná správa o činnosti SAV 2013 (MŠVVaŠ)
 7. Informácia o stave medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MŠVVaŠ SR)
 8. Stratégia aplikovaného výskumu v pôdohospodárstve (MPaRV SR)
 9. Rôzne
   9.1. Operačný program Výskum a inovácie – informácia (MŠVVaŠ SR)
   9.2. Informácia o stave prípravy legislatívy v oblasti vedy a techniky (MŠVVaŠ SR)
 10. Záver