12. zasadnutie Rady vlády SR pre VaV

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 12. zasadnutie Rady vlády SR pre VaV

 12. zasadnutie

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

 dňa 12. septembra 2018 o 13:00 hod.

v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Program:

  1. Úvod – otvorenie rokovania
  2. Návrh programu 12. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
  3. Výročná správa o činnosti SAV za rok 2017 – predkladá MŠVVaŠ SR
  4. Posilnenie atraktívnosti a kvality prípravy ľudských zdrojov pre výskum a inovácie –  predkladá zástupca  Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít
  5. Správa o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 – predkladá MŠVVaŠ SR
  6. Zabezpečenie riadenia medzinárodnej bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce – predkladá MŠVVaŠ SR
  7. Informácia o aktuálnom stave implementácie  OP VaI – predkladá MŠVVaŠ SR
  8. Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky s podpisom Deklarácie o EuroHPC - spoločného podniku pre európske vysoko výkonné počítanie – predkladá ÚPVII
  9. Rôzne
  10. Záver