11. rokovanie Rady vlády SR pre VaV

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 11. rokovanie Rady vlády SR pre VaV

P O Z V Á N K A 

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky

 pre vedu, techniku a inovácie

Ing. Petra Pellegriniho

si Vás dovoľujeme pozvať na rokovanie

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU,

TECHNIKU A INOVÁCIE

dňa 9. novembra 2017 o 10:30 hod.

v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Návrh rokovania: 

 1. Úvod – otvorenie rokovania
 2. Návrh programu 11. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
 3. Správa o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2016 (predkladá MŠVVaŠ SR) 
 4. Waters – Vedecký program, vecný zámer (predkladá SAV)
 5. Súhrnné správy z procesov EDP ( entrepreneurial discovery process) pre produktové 
    línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. Storočie a produktové línie pre 
    doménu Priemysel pre 21. Storočie
   (predkladá MH SR)
 6. Súhrnná správa z procesov EDP pre produktové línie pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie (predkladá MPRV SR) 
 7. Informácia o EUR-ACE akreditáciách inžinierskych študijných programov na Slovensku
    (predkladá Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností) 
 8. Vecný zámer novely zákona o SAV  (predkladá SAV a MŠVVaŠ SR)
 9. Informácia v zmysle záverov z rady zo dňa 30. júna 2017 - Analýza prideľovania
    zdrojov EŠIF v oblasti výskumu a inovácií
   (predkladá MŠVVaŠ SR)
 10. Rôzne
 11. Záver