Aktivity v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vedeckých pobytov v zahraničí v r. 2014 v rámci národnej grantovej schémy na podporu výskumu a vývoja

Domov Dotácie na vedecko-technické služby Aktivity v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vedeckých pobytov v zahraničí v r. 2014 v rámci národnej grantovej schémy na podporu výskumu a vývoja

Podľa § 8a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v platnom znení v spojení s Oznámením Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) o predkladaní žiadostí k poskytovaniu dotácií na činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu v Európskom výskumnom priestore formou stážových pobytov študentov, doktorandov a postdoktorandov  č. 2014-739/1163:1-25AA zo dňa 24. 01. 2014 bola poskytnutá možnosť uchádzať sa o dotačnú podporu zahraničných vedeckých pobytov uchádzačov v organizáciách alebo centrách výskumu a vývoja vo väzbe na Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI), v ktorých je SR členom, alebo má významné zastúpenie na výskume a vývoji.

Pre 10 uchádzačov boli poskytnuté dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu v celkovej sume 100 000 eur. Zmluvy boli potvrdené medzi MŠVVaŠ SR a UK Bratislava Fakultou matematiky, fyziky a informatiky, Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie v Košiciach a Fyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Podporované boli oblasti pre materiálový výskum a nanotechnológie, informačné a komunikačné technológie, biomedicína a biotechnológie, priemyselné technológie, udržateľná energetika a energie, pôdohospodárstvo a životné prostredie a vybrané okruhy spoločenských vied pre vedeckých pracovníkov do veku 35 rokov na 6 mesačný pobyt tak, aby časovo vystihoval semestrálnu výučbu. Zamerania prác zahraničných vedeckých pobytov s dosiahnutím výsledkov sú nasledovné:

Zameranie podpory pre uchádzačov na zahraničný vedecký pobyt z prostriedkov štátneho rozpočtu na vedu a techniku bolo uplatnené v prepojení s materiálom Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky schváleným vládou SR dňa 13. novembra 2013.