Štátne programy

 1. ŠP - Budovanie informačnej spoločnosti
Open Source Inraštruktrúra
Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní
Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikačnej infraštruktúre SR 
Model integrovaných služieb verejnej správy
Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií
Inteligentné rečové komunikačné rozhranie
Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov

 

 2. ŠP - Kvalita života - zdravie, výživa, vzdelávanie
Genomika nádorových ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí
Genomika kardiovaskulárných ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí
Genomika prenosných ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí a zvierat
Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej rastlinnej produkcie
Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej živočíšnej produkcie
Potraviny – Kvalita a bezpečnosť
Kvalita, bezpečnosť a funkčnosť primárnych potravinových zdrojov
Vplyv stavebných materiálov a konštrukcií na kvalitu života
Vplyv geologických faktorov na kvalitu života
Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní

 

3. ŠP - Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku
Sofistikované procesy a produkty podporujúce exportnú výkonnosť odvetvia elektrotechniky SR
Strojnotechnologické výrobné systémy zvyšujúce konkurenčnú schopnosť gumárenského priemyslu SR
Progresívne chemické materiály hlavne na báze obnoviteľných surovín a odpadov
Progresívne technológie a automatizované komplexy podporujúce rozvoj strojárenstva pre konkurencieschopnú priemyselnú výrobu
Zvýšenie produkčnej výkonnosti producentov biologicky aktívnych látok

 

 4. ŠP - Uplatnenie progresívnych princípov výroby a premien energie
Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií
Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie

 

 

 6. ŠP - Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti
Vonkajšie a vnútorné podmienky formovania politického systému na Slovensku
Regionálna diferennciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov
Transformácia sociálneho systému na Slovensku, stav, výsledky, riziká narušenia sociálnej súdržnosti a modely riešenia
Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti
Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do EÚ
Globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie - určujúce smery hospodárskeho rozvoja Slovenska a vytváranie ekonomických predpokladov modernizácie slovenskej spoločnosti
Ideové zdroje a línie slovenskej politiky
Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti
Výskum ekonomických a sociálnych dôsledkov adaptácie agropotravinárskeho sektora a vidieka SR na podmienky európskej integrácie a globalizácie

 

7. ŠP - Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov

Adaptácia srdca na patologické podmienky (regulačné mechanizmy)
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia)
Transgenéza a klonovanie hospodárskych zvierat pre cielenú produkciu biologicky aktívnych látok
Zlepšovanie kvality a využívania elektrickej energie v priemyselných, trakčných a všeobecných aplikáciách (nové topológie a stratégie vývoja)
Alternatívne cesty k náhrade antibiotík – ovplyvňovanie fyziológie trávenia hospodárskych zvierat
Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku
Genomický a proteomický prístup ku kvantifikovaniu DNA patogénov v primárnych potravinových zdrojoch
Archivácia sociálnych dát a jej využitie v medzinárodných komparatívnych výskumoch
Transformácia identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy
Nové materiály a technológie v konštrukcii strojov a zariadení
Komunikačné siete a služby budúcich generácií
Skvalitnenie vzdelanostnej úrovnej tvorivých (kreatívnych)  pracovníkov priemyslu, výskum nových metodológií zabezpečujúcich zvýšenie konkurencieschopnosti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
Zlepšenie spoločenského uznania mladých vo výskume
Príčiny nízkeho záujmu mladých o výskum na Slovensku
Zlepšenie spoločenského uznania mladých vo výskume
Analýza bytovej situácie interných doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov a návrh na jej zlepšenie

 

 

 

10. - ŠP - Prognóza využívania a rozvoja vedy a techniky do roku 2015

Prognóza využívania a rozvoja vedy a techniky do roku 2015