KnihaSK

logo KnihaSK

Dňa 31. 12. 2008 skončilo riešenie štátnej úlohy MŠSR

 

Štátny program výskumu a vývoja 2003SP200280301

Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike.

 

Vyvinul sa a zaviedol do praxe systém objektívneho skúšania a hodnotenia deacidifikačných technológií a kritériá a požiadavky na výber najlepšej dostupnej technológie (BAT – Best availlable technology) pre Slovensko.

Vybrala sa najlepšia dostupná technológia BAT pre knihy – Papersave a v projekte KnihaSK sa podarilo zvýšiť kapacitu tejto BAT - najúčinnejšej dostupnej technológie sveta až na 300%.

Vyrobil sa funkčný model zariadenia Papersave-UniSK3.

Výsledky získané na funkčnom modeli sa úspešne overili v podmienkach BAT v Nemecku.

Ďalšie odporúčané technológie, ktoré splňujú prísne požiadavky na udržateľný rozvoj, účinnosť a kvalitu:

·    BAT – ekologicky najčistejšia, nízkonákladová dostupná technológia VZDUCH – VODA (SoBu/Libertec), vhodná ako doplnková pre menej dôležité dokumenty a na zvyšovanie cenovej konurencieschopnosti integrovaného konzervačného centra (IKC).

·    BAT pre listové archívne dokumenty: Bückeburg.

Získali sa ďalšie dôležité hmotné aj nehmotné realizačné výstupy pre prax vzdelávania, kultúry a priemyslu. Výsledky sú postupne zmluvne odovzdávané záujemcom a zavádzané do praxe.

Potvrdila sa správnosť a udržateľnosť rozvoja integrovaného konzervačného centra na knihy v Slovenskej republike. Pokračuje patentová a iná ochrana výsledkov, spôsobu na 300 a viac % zvyšovanie špecifických výkonov, nové sušiace, sterilizačné a čistiace systémy, minimalizácia rozmerov pri rovnakom výkone, znižovanie nákladov a ceny BAT, zvyšovanie flexibility, mobility, bezpečnosti, ďalej nové konzervačné látky, metódy, technológie a prístroje.

Výsledkom riešenia projektu sú noví vzdelaní PhD a inžinieri, akreditovaný program štúdia, moderné technologické centrum a národná sieť laboratórií excelentnosti, systém skúšania, hodnotenia a validácie - podmienky na udržateľný technologický rozvoj oblasti technológií ochrany materiálov a objektov dedičstva, na rozvoj zamestnanosti vysokokvalifikovaných ľudí na území SR.

Výsledky riešenia potvrdili, že Slovensko má dostatočný intelektuálny potenciál a technické vybavenie nielen na objektívny výber BAT, ale aj na ďalší rozvoj najlepšej dostupnej technológie súčasnosti, prednostne na území Slovenska a v medzinárodnej kooperácii s najlepšími.

Výsledky riešenia projektu
Stránka projektu