Vedec roka SR 2011

Vedec roka SR

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

- za mimoriadnu publikačnú aktivitu v oblasti experimentálnej a teoretickej magnetochémie s vyústením do formulácie magnetoštruktúrnych D-korelácií umožňujúcich ladiť magnetickú anizotropiu a tak vytvoriť podmienky pre racionálnu syntézu jednomolekulových magnetov, ako aj za a úspešné vedenie projektu Centra excelentnosti „Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín“

 

Technológ roka SR

Mgr. Martin Sabo, PhD.

- za konštrukciu vysokocitlivého spektrometra: „Tandemový iónový pohyblivostný spektrometer s hmotnostným spektrometrom“, ktorý možno využiť v oblasti výskumu iónových procesov prebiehajúcich v elektrických výbojoch a v plynoch pri atmosférickom tlaku a na výskum  transportných procesov iónov v plynoch. Využitie môže tento prístroj nájsť v oblasti dvojdimenzionálnej analýzy prchavých organických látok, ako i  v oblasti neinvazívnej diagnostiky v medicíne na základe analýzy dychu, v oblasti bezpečnosti je využiteľný na detekciu a rýchlu identifikáciu drog, bojových látok a výbušnín už v stopových množstvách.

 

Mladý výskumník roka SR

RNDr. Jaromír Mikeš, PhD.

- za objasnenie niektorých aspektov protinádorového účinku fotodynamickej terapie navodenej hypericínom na celulárnej úrovni s výrazným medzinárodným ohlasom vo vedeckej komunite, za veľký podiel na implementácii metód analytickej cytometrie a za prínos vo vedecko-výskumnom formovaní študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Uznanie za celoživotné dielo v SR

PhDr. Karol Pieta, DrSc.

-   svojím výnimočným podielom na odhaľovaní a poznaní včasnohistorického a včasnostredovekého obdobia na území Slovenska prispel k zviditeľneniu našej dávnej minulosti v európskom priestore, mnohé jeho archeologické výskumy doma i v zahraničí priniesli významné objavy, ktoré pomohli prehodnotiť a doplniť doteraz písané dejiny.

 

Cena za výsledky v programoch EÚ

 prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

-   za úspešné riešenie európskych projektov, ktorých výsledkom sú svetovo unikátne postupy na počítačovú analýzu časovo-priestorových štvordimenzionálnych obrazov embryogenézy jednoduchých stavovcov s aplikáciami vo vývojovej biológii a medicíne, založené na efektívnych paralelných implementáciách originálnych numerických metód na riešenie nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc.