8. ŠP – výsledky

  Výsledky riešenia

štátneho programu výskumu a vývoja

„Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania

infraštruktúry výskumu a vývoja“ 

PREZENTÁCIA K UKONČENIU RIEŠENIA 

Jedným z významných nástrojov na podporu výskumu a vývoja v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a v znení zákona č. 40/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) sú štátne programy výskumu a vývoja (ďalej len „ŠP VV“). Na rozdiel od ostatných nástrojov v ŠPVV sú postavené priority štátu v oblastiach výskumu a vývoja, ktoré sú v danom období pre spoločnosť potrebné.

ŠPVV ako celok boli spustené v roku 2003 (vo vláde SR schválené v roku 2002). Špecifický tematický ŠPVV pre oblasť rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja bol ŠPVV Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja. Tento ŠPVV bol ako jediný ŠPVV tematicky zameraný na budovanie technickej a inštitucionálnej infraštruktúry, jej efektívne využívanie, rozvoj ľudských zdrojov a ich koncentráciu do relevantných centier.

Projekty ŠPVV Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja 

V roku 2003 boli v rámci predmetného ŠPVV spustené a finančne podporené tri projekty, v rámci ktorých sa začala budovať technická i personálna infraštruktúra v oblasti nukleárnej magnetickej rezonancie, elektromagnetickej kompatibility a biotechnológií. Pri výbere sa bral ohľad na to, aby sa nezačalo budovať „na zelenej lúke“, ale sa vybrali také oblasti, základy ktorých už na Slovensku boli postavené (existovala technická infraštruktúra, hoci zastaraná a predovšetkým odborné personálne kapacity pre dané oblasti). Ide o nasledovné projekty:

 1. Vybudovanie centra excelentnosti pre oblasť biotechnológií „Biotechnologické centrum SR (BITCET)“ a jeho využívanie na národnej úrovni.
 2. Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR) na úroveň Národného centra NC NMR.
 3. Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (EMC) a jeho vybudovanie na úroveň Hi-Tech centra EMC s celoslovenskou pôsobnosťou.

Hlavné ciele

 • vybudovanie kvalitnej výskumnej infraštruktúry v oblasti nukleárnej magnetickej rezonancie, elektromagnetickej kompatibility a v oblasti biotechnológií, 
 • zabezpečenie kvalifikovanosti ľudských zdrojov v predmetných oblastiach,
 • využívanie zabezpečenej infraštruktúry na riešenie stovky nadväzujúcich projektov APVV, VEGA, MVTS, 7 RP, ŠF EÚ a pod.,
 • aktívna spolupráca jednotlivých sektorov výskumu a vývoja medzi sebou.

Najdôležitejšie prínosy 

 • vytvorenie kolektívov, v ktorých spolupracovali tvoriví pracovníci zo všetkých sektorov výskumu a vývoja – štátny sektor, sektor vysokých škôl, neziskový a podnikateľský sektor. Spolupráca sa ukázala prospešná a zdá sa, že aj trvalá. Doposiaľ nebola zaznamenaná spolupráca v takomto rozsahu. V jednotlivých projektoch spolupracovalo spolu 26 inštitúcií priamo (finančné a personálne väzby)  a desiatky ďalších nepriamo,
 • vybudovanie centier a  tým aj naplnenie cieľov ŠPVV v oblasti NMR, EMC biotechnológií a biomedicíne,
 • riešenie desiatok projektov výskumu a vývoja v rôznych domácich a zahraničných grantových schémach v uvedených centrách,
 • dosiahnutie výsledkov - stovky publikácií,  zapojenie centier do vzdelávania  vo všetkých 3 stupňoch (Bc, Mgr, PhD), ako aj do celoživotného vzdelávania. V predmetných oblastiach sa vychovávajú vedeckí a technickí pracovníci na špičkovej technike. Platí to nielen pre inštitúcie zapojené priamo do riešenia projektov, ale pre mnohé ďalšie v rámci SR,
 • uvedený ŠPVV Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja môže slúžiť ako pilotný projekt pre projekty ŠF EU, ktoré sú v prevažnej miere určené tiež na budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja.  

Ukončenie ŠPVV 

Výsledky jednotlivých projektov boli doteraz priebežne prezentované na oponentských konaniach, uskutočňovaných pravidelne každý rok. Všetky tri projekty ŠPVV boli ukončené k 30. 6. 2011. Záverečná oponentúra projektov sa konala dňa 3. októbra 2011. Na záverečnej oponentúre zodpovední riešitelia odprezentovali dosiahnuté výsledky projektov za celé obdobie riešenia. Pripravuje sa protokolárne prevzatie výsledkov gestorovi ŠPVV – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Zároveň budú odovzdávacími protokolmi uvedené pracoviská do užívania s vysporiadaním všetkých práv, udelením právomocí a  nakladania s  vybudovanou infraštruktúrou v rámci využívania a ďalšieho rozvoja. 

Anotácia projektov a prezentácia výsledkov 

Vybudovanie centra excelentnosti pre oblasť biotechnológií „Biotechnologické centrum SR (BITCET)“: 
Anotácia

Záverečná karta

Prezentácia zo záverečnej oponentúry  

Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR):

Anotácia

Záverečná karta a príloha

Prezentácia zo záverečnej oponentúry  

Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (EMC):

Anotácia

Záverečná karta

Prezentácia zo záverečnej oponentúry