Vedec roka SR 2012

aktualizacia Adobe Flash player (bezplatna)

DVD

Náhľad potlače DVD Vedec roka SR 2012

16. ročník súťaže  Vedec roka SR 2012 pokračoval v tradícii ocenenia aktivít slovenských vedcov a technikov, ktorú založil v súčasnosti už zosnulý JUDr. Ľubomír Lenoch, bývalý riaditeľ Jurnalist-Studio a bývalý predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov.

Súťaž sa konala pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. 

Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo 14. mája 2013 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR a za rok 2012 boli udelené ocenenia v piatich kategóriách: 

  • Vedec roka SR 2012
  • Technológ roka SR 2012
  • Mladý výskumník roka SR 2012
  • Uznanie za celoživotné dielo v SR 2012
  • Za výsledky v programoch EÚ 2012

V kategórii Vedec roka SR
bol ocenený prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach.
Ocenenie získal za práce v oblasti teórie a aplikácií diferenciálnych rovníc neceločíselného rádu a za mimoriadny citačný ohlas vo svete za rok 2012.  

V kategórii Technológ roka SR
bol ocenený doc. Ing. Pavol Alexy, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Ocenenie mu bolo udelené za vývoj receptúry a technológie prípravy zmesových materiálov s vysokou húževnatosťou na báze biodegradovateľných polymérov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov.

V kategórii Mladý výskumník roka SR
získala ocenenie Mgr. Zuzana Benková, PhD., Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied.
Ocenená bola za významný príspevok v oblasti počítačových simulácií polyetylénoxidových reťazcov chemicky naviazaných na pevnom povrchu, ako i modelovanie konformačných zmien, vyvolaných geometrickým obmedzením cyklických makromolekúl s aplikáciou na molekuly DNA.

V kategórii Uznanie za celoživotné dielo v SR
získal ocenenie PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Historický ústav, Slovenská akadémia vied.
Ocenenie získal za vysoko erudovanú odbornú činnosť a angažovanie sa pri prehlbovaní historického povedomia širokej slovenskej verejnosti.

V kategórii Za výsledky v programoch EÚ
bol ocenený prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave.
Ocenený bol za významný prínos k budovaniu vedeckovýskumnej infraštruktúry fakulty s využitím fondov Európskej únie.           

Súvisiaci článok vo Vedeckom kaleidoskope:
Osobnosti ocenené v súťaži Vedec roka SR 2012

Kontaktná adresa: Mgr. Andrea Putalová, Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, andrea.putalova@cvtisr.sk, tel. 02/692 53128