Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Osobnosti ocenené v súťaži Vedec roka SR 2012 

 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizovali tento rok už 16. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy: Vedec roka SR. Tento ročník sa konal pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.

Vyhlasovatelia a organizátori súťaže pokračujú v tradícii hodnotenia aktivít slovenských vedcov a technikov, ktorú založil pred 16 rokmi pán JUDr. Ľubomír Lenoch, bývalý riaditeľ Jurnalist-Studio a bývalý predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov.

Cieľom súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

 Vedec roka 2012 - predsednícky stôl 

Zľava: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., Ing. Štefan Chudoba, CSc., Ing. Božena Tušová, prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. 

 

Cieľom súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého sveta, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Slávnostné odovzdanie cien v súťaži Vedec roka SR 2012 sa konalo dňa 14. mája 2013 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) za účasti ocenených, hostí a zástupcov médií.  

V konferenčnej sále CVTI SR za predsednícky stôl zasadli: Ing. Štefan Chudoba, CSc., štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR, prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., podpredsedníčka SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium a Ing. Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie. 

 

 

Ocenenia za rok 2012 získali: 

V kategórii Vedec roka SR

 prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.    prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.,
Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach,
za práce v oblasti teórie a aplikácií diferenciálnych rovníc neceločíselného rádu a za mimoriadny citačný ohlas vo svete za rok 2012

Prof. Igor Podlubný patrí medzi absolútnu svetovú špičku v aplikovanej matematike a teórii riadenia procesov. Ako dôkaz výnimočnosti jeho práce možno uviesť najcitovanejšie vedecké práce, medzi ktoré patrí monografia: Fractional Differential Eguations, ktorá podľa Google Scholar Citations bola citovaná viac ako 6 400-krát. Rovnako významné výsledky dosiahol prof. Podlubný aj ako autor najcitovanejšieho článku v oblasti inžinierskych vied na Slovensku, (konkrétne je to publikácia Fractional-Order Systems and PI-lambda-D-mu-Controllers, citovaná 866-krát. Za rok 2012 aj podľa databázy Web of Science je prof. Podlubný najcitovanejším vedcom na Slovensku. Žiadna iná vedecká osobnosť nemá na Slovensku podobný citačný ohlas. Jeho H-index za posledných 5 rokov má výrazne rastúci trend. Dôkazom sú aj viaceré významné svetové ocenenia v oblasti matematiky.
Možno teda smelo povedať, že máme nacitovanejšieho Vedca roka SR.


V kategórii Technológ roka SR

 doc. Ing. Pavol Alexy, PhD.  

doc. Ing. Pavol Alexy, PhD.,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
za  vývoj receptúry a technológie prípravy zmesových materiálov s vysokou húževnatosťou na báze biodegradovateľných polymérov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov

Doc. Ing. Pavel Alexy, PhD., sa takmer 20 rokov venuje  problematike biodegradovateľných polymérov najmä pre aplikácie v obalovom priemysle. Je autorom 8 udelených patentov v SR, z toho 1 bol patentovaný aj v zahraničí. Dva z nich našli svoju realizáciu v priemyselnej praxi na Slovensku. Na základe jeho riešení je dodnes v prevádzke jediná výrobná linka na výrobu biologicky rozložiteľných  vodorozpustných fólií na Slovensku.
V posledných rokoch sa venuje najmä výskumu v oblasti aplikácie biopolymérov a polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín v obalovej technike. Na základe výsledkov vlastného výskumu dospel k novej formulácii receptúry a náväzne technológie spracovania biodegradovateľných polyesterov, ktorá umožňuje pripraviť z dvoch krehkých polymérov húževnatý a flexibilný materiál. Toto unikátne riešenie umožňuje zavedenie týchto materiálov do praxe, najmä v oblasti obalovej techniky. Popri výraznom zlepšení úžitkových vlastností sa rieši aj ekonomický aspekt znížením ceny konečného produktu. Vzhľadom na to, že ide o materiály na báze obnoviteľných zdrojov, ktoré sú biodegradovateľné, ide o dôležitý príspevok k ochrane životného prostredia.
Spomínané aplikácie sa robia v súčinnosti so slovenskými firmami a súčasne sa rokuje aj s ďalšími priemyselnými subjektmi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktoré majú záujem o rozšírenie výroby produktov na báze biodegradovateľných kompostovateľných plastov najmä v obalovej technike.
 

V kategórii Mladý výskumník roka SR

 Mgr. Zuzana Benková, PhD.    Mgr. Zuzana Benková, PhD.,
Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied,
za významný príspevok v oblasti počítačových simulácií polyetylénoxidových reťazcov chemicky naviazaných na pevnom povrchu, ako i modelovanie konformačných zmien, vyvolaných geometrickým obmedzením cyklických makromolekúl s aplikáciou na molekuly DNA

Už počas vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde Zuzana Benková skončila organickú chémiu, zaujímala sa o hlbší výskum nielen v odbore organickej chémie, ale aj chemickej fyziky, ktorú študovala aj ako doktorandka. Venovala sa tiež kvantovo-chemickým výpočtom elektrických vlastností organických molekúl súvisiacich s nelineárnymi optickými vlastnosťami použitím rôznych teoretických postupov. Záujem o vedeckú prácu ju posunul k hlavným  aktivitám, ktoré priniesli pre vedu istý vývoj a význam nadobudol hlavný zámer ako napríklad: atomistické molekulovo-dynamické simulácie syntetických biokompatibilných polymérov zakotvených na pevných povrchoch zameraných na štruktúru a vlastnosti zakotvených reťazcov, ako aj na skúmanie charakteristických vlastností takto modifikovaných povrchov. Postupné bádanie ju priviedlo vo vedeckej oblasti k výsledku, že prvýkrát popísala správanie cyklických reťazcov uzatvorených vo veľmi úzkych kanáloch a vysvetlili sa štrukturálne zmeny takto obmedzených polymérov pozorovaných v experimentálnych meraniach.


V kategórii Uznanie za celoživotné dielo v SR

 PhDr. Ivan Kamenec, CSc.   PhDr. Ivan Kamenec, CSc.,
Historický ústav, Slovenská akadémia vied,
za vysoko erudovanú odbornú činnosť a angažovanie sa pri prehlbovaní historického povedomia širokej slovenskej verejnosti

Témou  vedeckého výskumu Dr. Ivana Kamenca, CSc.,  sú politické a kultúrne dejiny Slovenska 20. storočia. Ďalším predmetom  jeho záujmu sú dejiny slovenskej historickej vedy a niektoré teoretické problémy slovenskej historiografie v 20. storočí.
Vedecké spôsoby bádania vniesol aj do tabuizovanej témy holokaustu na Slovensku. V snahe o šírenie poznatkov o 20. storočí na Slovensku si kladie za povinnosť sprostredkovať svoj výskum a hlboké znalosti aj na vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských stretnutiach.
Jeho práca je založená ne celoživotnom kréde, že závery historika musia byť formulované vecne a musia byť podložené historickými dokumentmi a faktami. Týmto sa riadi nielen vo svojej tvorbe, ale aj v odborných spoločenských a politicky motivovaných polemikách, a to aj vtedy, keď jeho oponenti namiesto argumentov používajú rôzne osočovania.
Dr. Ivan Kamenec sa v tomto roku dožíva 75-ročného jubilea a nielen vedenie Historického ústavu SAV, ale aj hodnotiaca komisia Vedec roka 2012 je presvedčená, že mu právom patrí ocenenie a uznanie v kategórii za celoživotné dielo v rámci oceňovania Vedec roka SR.

V kategórii Za výsledky v programoch EÚ

    prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.,
Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave,
za významný prínos k budovaniu vedeckovýskumnej infraštruktúry fakulty s využitím fondov Európskej únie

Prof. Peter Kúš pôsobí v súčasnosti vo funkcii prodekana pre rozvoj FMFI UK. Je profesorom fyziky, garantom študijného programu Fyzika kondenzovaných látok a akustika. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje vysokoteplotnej supravodivosti, materiálovému výskumu zameranému na modifikáciu povrchov materiálov (aplikácie v nanotechnológiách, medicíne a energetike). Jeho výskum je orientovaný predovšetkým experimentálne. V rámci realizovaných projektov vytvára podmienky pre vybudovanie experimentálnej základne, potrebnej nielen pre jeho výskum, ale aj pre vedeckovýskumné aktivity celej sekcie fyziky. Výsledky získané prof. Petrom Kúšom a jeho spolupracovníkmi v laboratóriách, ktoré boli vybudované z jeho projektov v posledných piatich rokoch, boli opublikované v špičkových časopisoch, našli široký medzinárodný ohlas a umožnili zapojenie jeho pracoviska do významných medzinárodných výskumných kolaborácií.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová  
Kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť 

 

 Vedec roka

partneri Vedca roka 2012

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR