Ceny udelené v roku 2008

Vo štvrtok 27. novembra 2008 vo večerných hodinách sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave konal slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2008.

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

Žilinská univerzita, Žilina
za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a aplikácií navrhovania, modelovania a počítačových simulácií výrobných systémov, výskumu a aplikácií technológií digitálneho  podniku. Videomedailón

Ing. František Kolenič, PhD.

Prvá zváračská, a.s. Bratislava
za vynikajúce výsledky výskumu high-tech zváracích technológií a zváracích technologických komplexov, ktoré boli realizované pri opravách deliacich rovín jadrových reaktorov typu VVER 440 a VVER 1000. Videomedailón

doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc.

Matematický ústav, Slovenská akadémia vied
za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v oblasti matematických základov kvantovej mechaniky

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 ROKOV

Ing. Martin Hraško

EVPÚ a. s., Nová Dubnica
za vypracovanie nových moderných algoritmov vektorového riadenia striedavých pohonov, riadenia lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania

RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Ústav experimentálnej farmakológie SAV
za mimoriadne výsledky medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu príčin syndrómu vojny v Perzskom zálive, organizačné, edičné a popularizačné aktivity v oblasti toxikológie. Videomedailón

doc. Ing. Andrea Miškufová, PhD.

Hutnícka fakulta, Technická univerzita Košice
za významný prínos a výsledky v oblasti výroby hliníka a spracovania priemyselných odpadov z tejto výroby

VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA

Kolektív pracovníkov MUDr. Ľubice Palkovičovej, PhD.

Slovenská zdravotnícka univerzita
za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia vplyvov znečistenia životného prostredia na zdravie detskej populácie. Videomedailón

Vitrum Laugaricio – Centrum kompetencie skla

Trenčianska univerzita A. Dubčeka
za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri prenose poznatkov základného výskumu do priemyselnej praxe a ich uplatnení pri výchove doktorandov

ZTS VVÚ Košice a. s.

za výskum, vývoj a realizáciu obzvlášť presných pohonov pre nasmerovanie lúča hadrónov na urýchľovači LHC v CERN, Ženeva

CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava
za tvorbu a rozvíjanie medzinárodného a európskeho pracovného práva Slovenskej republiky

Ing. Igor Chovan

generálny sekretár, Zväz priemyselných výskumno-vývojových organizácií, Bratislava
za  celoživotný prínos v zlepšovaní systému riadenia vedy a techniky na Slovensku a uplatňovanie princípov zvyšovania efektívnosti priemyselného výskumu. Videomedailón

doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc.

Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied
za objasnenie molekulárne-biologických vlastností  bielkovín včelej materskej kašičky a za iniciovanie a koordináciu medzinárodných projektov funkčnej genomiky včely vrátane sekvenovania včelieho genómu. Videomedailón

IN MEMORIAM

RNDr. Mikuláš Lisický, CSc.

Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied
za vynikajúce celoživotné vedecké a technické dielo v oblasti ekológie a enviromentalistiky, vytvorenie vedeckej školy medzinárodného významu

.................

Fotoreportáž vo Vedeckom kaleidoskope