Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Podpredseda vlády a minister školstva SR J. Mikolaj odovzdal ceny za vedu a techniku za rok 2008 

 
podpredseda vlády a minister školstva 

Vo štvrtok 27. novembra 2008 vo večerných hodinách sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave konal slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2008.

Bolo to jedno z hlavných podujatí  5. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý organizuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s partnermi. Jedným zo spoluorganizátorov bolo aj Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Centra vedecko-technických informácií SR.

Podujatie malo dôstojný priebeh a slávnostnú atmosféru podčiarklo aj vystúpenie skvelej speváčky Sisy Sklovskej. Galavečer moderovala Dana Špánková, hovorkyňa Ministerstva školstva SR.

 
 Dana Španková  Sisa Sklovská  Galavečer

Podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., odovzdal ceny laureátom v nasledujúcich kategóriách:

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Žilinská univerzita, Žilina
za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a aplikácií navrhovania, modelovania a počítačových simulácií výrobných systémov, výskumu a aplikácií technológií digitálneho  podniku

Ing. František Kolenič, PhD., Prvá zváračská, a.s. Bratislava
za vynikajúce výsledky výskumu high-tech zváracích technológií a zváracích technologických komplexov, ktoré boli realizované pri opravách deliacich rovín jadrových reaktorov typu VVER 440 a VVER 1000

doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc., Matematický ústav, Slovenská akadémia vied
za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v oblasti matematických základov kvantovej mechaniky

Galavečer

Odovzdávanie cien

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 ROKOV

Ing. Martin Hraško, EVPÚ a. s., Nová Dubnica
za vypracovanie nových moderných algoritmov vektorového riadenia striedavých pohonov, riadenia lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania

RNDr. Mojmír Mach, PhD., Ústav experimentálnej farmakológie SAV
za mimoriadne výsledky medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu príčin syndrómu vojny v Perzskom zálive, organizačné, edičné a popularizačné aktivity v oblasti toxikológie

doc. Ing. Andrea Miškufová, PhD., Hutnícka fakulta, Technická univerzita Košice
za významný prínos a výsledky v oblasti výroby hliníka a spracovania priemyselných odpadov z tejto výroby

Odovzdávanie cien

pohľad do sály

VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA

Kolektív pracovníkov MUDr. Ľubice Palkovičovej, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita
za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia vplyvov znečistenia životného prostredia na zdravie detskej populácie

Vitrum Laugaricio – Centrum kompetencie skla, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri prenose poznatkov základného výskumu do priemyselnej praxe a ich uplatnení pri výchove doktorandov

ZTS VVÚ Košice a. s.
za výskum, vývoj a realizáciu obzvlášť presných pohonov pre nasmerovanie lúča hadrónov na urýchľovači LHC v CERN, Ženeva

 

   
 

CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava
za tvorbu a rozvíjanie medzinárodného a európskeho pracovného práva Slovenskej republiky

Ing. Igor Chovan, generálny sekretár, Zväz priemyselných výskumno-vývojových organizácií, Bratislava
za  celoživotný prínos v zlepšovaní systému riadenia vedy a techniky na Slovensku a uplatňovanie princípov zvyšovania efektívnosti priemyselného výskumu

doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc., Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied
za objasnenie molekulárne-biologických vlastností  bielkovín včelej materskej kašičky a za iniciovanie a koordináciu medzinárodných projektov funkčnej genomiky včely vrátane sekvenovania včelieho genómu

 

Odovzdávanie cien

 Galalavečer


IN MEMORIAM
RNDr. Mikuláš Lisický, CSc., Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied
za vynikajúce celoživotné vedecké a technické dielo v oblasti ekológie a enviromentalistiky, vytvorenie vedeckej školy medzinárodného významu

Prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák odovzdal CENU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE VEDU, ktorú získalo   

Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

v zložení: Štefan Bicák, prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., RNDr. Slavomír Gabáni, PhD., Ing. Emil Gažo, RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD., RNDr. Jozef Kováč, PhD., Ing. Vladimír Pavlík, Mgr. Gabriel Pristáš, Marián Reiffers, doc. RNDr. Peter Samuely, DrSc., Mgr. Pavol Szabó, CSc., RNDr. Peter Skyba, CSc. za vybudovanie kryogénnej infraštruktúry a zavedenie unikátnych experimentálnych metodík pre štúdium fundamentálnych vlastností kondenzovaných látok v teplotnom rozsahu od 100 mikrokelvinov po izbové teploty.

 
 Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu  galavečer

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a. s., člen skupiny Enel Paolo Ruzzini odovzdal ceny za najlepšie práce študentom slovenských vysokých škôl. 

HLAVNÉ CENY AURELA STODOLU ZA ENERGETIKU  

C e n a  za najlepšiu dizertačnú prácu

M. Sc. Martin Mucha zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu pod názvom Simulation of Faulty Conditions.

C e n a  za najlepšiu diplomovú prácu 

Michal Sivák z Technickej univerzity v Košiciach za prácu pod názvom Pripojovanie decentralizovaných zdrojov elektriny do distribučnej siete

 

galavečer

Michal Sivák

C e n a  Aurela Stodolu za energetiku

Ján Kubačka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za bakalársku prácu pod názvom Dynamika vodíka v kontajnmente jadrových blokov v priebehu ťažkých havárií

C e n a  Aurela Stodolu za energetiku

Miriama Sačková zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za bakalársku prácu pod názvom Využitie tóriového jadrového paliva v reaktoroch VVER-440

CENA AURELA STODOLU 

Matúš Šatník z Technickej univerzity v Košiciach za bakalársku prácu pod názvom Návrh vykurovacieho systému pre rodinný dom

 

Z podkladov MŠ SR spracovala a foto: PhDr. Marta Bartošovičová 

 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR