Výročná správa o stave výskumu a vývoja za rok 2005

Výročná správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike za rok 2005