Nový model financovania vedy a techniky v SR

Nový model financovania vedy a techniky v SR

Postup prípravy a výberu štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych objednávok výskumu a vývoja

Postup správcov rozpočtových kapitol pri príprave štátneho rozpočtu

Prehľad o formách podpory výskumu a vývoju vo vybraných krajinách EÚ a SVE

Princípy činnosti Agentúry pre podporu vedy a techniky SR

Schéma systému podpory vedy a techniky

Základné právne normy a predpisy vzťahujúce sa na financovanie vedy a techniky a oblasť nepriamej podpory rozvoja VaT