Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2023

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2023

                     

Vďaka podujatiu Vedec roka SR, ktoré má za cieľ profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života na Slovensku, poznáme mená piatich výnimočných osobností. Svoje ocenenia si prebrali 21. mája v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických infromácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Hodnotiaca komisia, ktorú tvoria zástupcovia vyhlasovateľov podujatia, vyberala laureátov v piatich kategóriách spomedzi 48 nominovaných vedeckých osobností za významné výsledky vo vede a výskume na Slovensku. 27. ročník podujatia Vedec roka SR sa uskutočnil pod záštitou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera.

Ocenenia za rok 2023 získali v kategórii:

  • Vedec roka/Vedkyňa roka prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie získal za významný vedecký prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného magnetizmu, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentovaných časopisoch a za mimoriadnu grantovú úspešnosť.
  • Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka RNDr. Ivana Šišoláková, PhD., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie získala za budovanie významnej medzinárodnej spolupráce a spolupráce so súkromným sektorom a za významný prínos v oblasti výskumu neenzymatických elektrochemických senzorov ako nových diagnostických metód.
  • Inovátor roka/Inovátorka roka doc. Ing. Alexander Schrek, PhD., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ocenenie získal za významný novátorský prínos v oblasti tvárniteľnosti kombinovaných polotovarov zváraných laserom.
  • Technológ roka/Technologička roka doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., zo Žilinskej univerzity v Žiline. Ocenenie získal za výskum a vývoj technologických postupov zvárania vysokopevných ocelí pre prax.
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., z Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významné vedecké výsledky v oblasti umelej inteligencie s využitím modelov umelých neurónových sietí, získané v spolupráci so zahraničnými partnermi, a za rozvíjanie medzinárodného interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda.


Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili zástupcovia vyhlasovateľov ocenenia, zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, členovia hodnotiacej komisie, rektori viacerých slovenských univerzít, organizácie podporujúce vedu a výskum, ako aj partneri podujatia.

Viac informácií

Zdroj NCPVaT