Grantový program Digitálna budúcnosť 2024

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Grantový program Digitálna budúcnosť 2024

Nadácia Orange  sa dlhodobo sa venuje podpore inovatívneho vzdelávania a rozvoju digitálnych zručností žiakov a žiačok základných a stredných škôl na Slovensku. Prihláste svoj projekt digitálneho vzdelávania a získajte preň podporu.

Cieľom je podporiť či našťartovať pokračovanie programov pravidelného alebo opakovaného neformálneho vzdelávania v čase mimo povinného školského vyučovania – workshopy, školenia, letné školy, tábory, kurzy a krúžky, a iné formy umožňujúce poznávať možnosti rôznych digitálnych technológií.

Program je určený pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl na Slovensku a podporí:

  • základné zručnosti a  vedomosti potrebné pre bežný život detí a  mladých,
  • pokročilé a expertné zručnosti reagujúce na záujmy či budúce pracovné zameranie,
  • zručnosti digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore.

Kto sa môže uchádzať o podporu:

  • mimovládne neziskové organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, Slovenský červený kríž,
  • školské zariadenia – centrá voľného času, vzdelávacie a výchovné zariadenia, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, a podobne,
  • kultúrne inštitúcie – knižnice, galérie, múzeá, a podobne. pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, a podobne,
  • kultúrne inštitúcie – knižnice, galérie, múzeá, a podobne. s prácou s digitálnymi médiami, ochranou informácií, obsahu, údajov a digitálnych identít, a ďalšie.

Viac informácií

Celá výzva

Prihlásiť projekt

Zdroj: Nadácia Orange