Vedec roka SR 2013

aktualizacia Adobe Flash player (bezplatna)

DVD

Náhľad potlače DVD Vedec roka SR 2012

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizoval 17. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy  –  Vedec roka SR 2013. Tento ročník súťaže sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2014 o 10.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Za rok 2013 boli ocenenia odovzdané nasledujúcim osobnostiam:

V kategórii Vedec roka SR:

doc. RNDr. Stanislavovi Tokárovi, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave.
Ocenenie bolo udelené za významný a originálny príspevok vo fyzike vysokých energií, predovšetkým v oblasti hľadania Higgsovho bozónu a určenia náboja top-kvarku.
Laudatio p. Tokára

 V kategórii Technológ roka SR:

Ing. Michalovi Krajčíkovi, PhD.,  Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Ocenenie bolo udelené za dosiahnuté významné výsledky v oblasti vnútornej klímy budov. 
 Laudatio p. Krajčíka

V kategórii Mladý výskumník roka SR:

RNDr. Michalovi Pitoňákovi, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
Ocenenie bolo udelené za presný, kvantovochemický výpočet nekovalentných komplexov, so zameraním na biologicky významné molekuly, akými sú napríklad DNA alebo proteíny. 
 Laudatio p. Pitoňáka

V kategórii Za výsledky v programoch EÚ:

prof. Ing. Tomášovi Sabolovi, CSc., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach.
Ocenenie bolo udelené za výsledky v oblasti znalostných technológií s podporou informačných a komunikačných technológií a za medzinárodné uznanie v európskej výskumnej komunite v predmetnej oblasti.
Laudatio p. Sabola

V kategórii Uznanie za celoživotné dielo v SR:

 prof. MUDr. Jozefovi Rovenskému, DrSc., FRCP, Národný ústav reumatických chorôb.
Ocenenie bolo udelené za vynikajúce výsledky medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu reumatologických ochorení vo vyššom veku, úspešné riešenie projektu Polymyalgia reumatika a temporálna artritída – význam faktorov podieľajúcich sa na závažnosti priebehu ochorení. 
 Laudatio p. Rovenského

Viac na portáli NCP VaT
Fotogaléria

Štatút súťaže Vedec roka SR
Plagát

Súviace články vo Vedeckom kaleidoskope:
Vedec roka 2013
Osobnosti ocenené v súťaži Vedec roka SR 2013
Vedcom roka 2013 sa stal Stanislav Tokár
Technológ roka