Vedec roka SR 2010

Vedec roka SR

RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.

- za vybudovanie univerzálneho unitárneho a analytického modelu elektro-slabej štruktúry silnointeragujúcich častíc a jeho využitie v rade rôznych nových teoretických predpovedí, ktoré sa plánujú overiť experimentálne v Darmstadte (Nemecko), vo Frascati (Taliansko), v Jefferson Lab (USA) a Pekine (Čína). 

 

Technológ roka SR

prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 

- za mimoriadnu patentovú činnosť v rokoch 2008-2010 v oblasti vývoja pneumatických pružných hriadeľových spojok, regulačných a riadiacich systémov za účelom realizácie plynulého ladenia torzne kmitajúcich mechanických sústav, celkovo podaných 15 návrhov v Slovenskej republike a 5 návrhov v Poľskej republike na udelenie patentov. 

 

Mladý výskumník roka SR

Ing. Marián Sýkora, PhD.

- za vypracovanie metodiky predikcie zvyškovej životnosti konštrukčných prvkov kovových stavebných konštrukcií a mostov s dôrazom na oceľové mosty s ortotropnými doskovými mostovkami v rámci dizertačnej práce na tému „Zvyšková životnosť doskových mostoviek mostov s priebežným koľajovým lôžkom".  

RNDr. Katarína Valachová, PhD.

- za výsledky dosiahnuté pri štúdiu chemických a biochemických parametrov polysacharidu Hyalurónanu - hlavnej zložky sinoviálnej tekutiny kĺbu, ktorá je podmienkou jeho správnej funkcie. Cieľom výskumu bolo zabránenie degradácie hyalurónanu in vitro, pôsobením protizápalových antireumatických liečiv a endogénnych a exogénnych antioxidantov. Novými výsledkami sú zistenia nežiadúceho efektu glutatiónu (jedného z antioxidantov, nachádzajúceho sa v organizme vo veľkom množstve) na degradáciu hyalurónanu, dvojitý efekt (ochranný aj degradačný) u liečiva  D-penicilamínu  a tiež ochranný efekt kúpeľnej termálnej vody na degradáciu hyalurónanu.

 

Uznanie za celoživotné dielo v SR

Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. 

 

Cena za výsledky v programoch EÚ

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 

-  za získanie a úspešné riešenie projektov EÚ  v oblasti IKT– e-Inklúzia v rámci 6. a 7. RP EÚ: Integrovaný projekt „Mainstreaming on Ambient Intelligence“ – MonAMI - IST-5-0535147 Inteligentné prostredie v službách hlavného prúdu.

 

Čestné uznania

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DrSc.

- za knihu „Patterns of Change, Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics“, vydanú v roku 2008 švajčiarskym vydavateľstvom Birkhäuser, Basel. 

Ing. Ján Viňáš, PhD., IWE

 - za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti zvárania.

MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.

- za mimoriadne vedecké výsledky  v experimentálnej hypertenzii, publikačnú činnosť, medzinárodné uznanie, posilnenie zahraničnej spolupráce, rozvoj a zahraničnú reprezentáciu mladej slovenskej vedy.

Ing. Martin Kováč

- za výskum systému pasívneho vetrania budov, založeného na využívaní energetického potenciálu slnečného žiarenia, pri ktorom sa tepelná energia konvertuje na kinetickú energiu.

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

- za prínosy v oblasti „výrobná technika a robotika“.

Ing. Matej Mičušík, PhD.

- za prácu v oblasti povrchovej úpravy nanoplnív a prípravy kompozitných materiálov na báze polymérnej matrice a nanoplniva.

Ing. Igor Lacík, DrSc.

- za dosiahnuté výsledky v Integrovanom projekte  6. RP EÚ P. Cezanne: Integrovanie nanobiológie a ICT pre zabezpečenie implantovateľného monitorovacieho systému pre kontinuálnu starostlivosť o diabetického pacienta (trvanie projektu 7/2006 – 2/2011) v spolupráci s pracoviskami v Európe a Izraeli viedli  k vytvoreniu funkčného prototypu na základe nových princípov prepojením biológie, fyziky, optiky, mikroelektroniky, polymérnej chémie, medicíny a komunikačných technológií.

prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc.

 - za vynikajúce celoživotné vedecké dielo, spoluzaloženie a systematický rozvoj fyziky plazmy, vytvorenie vedeckej školy vlastnej i bratislavskej, spoluzaloženie európskej vedeckej konferencie ESCAMPIG a slovenskej konferencie SAPP.

prof. PhDr. František Mihina, CSc.

- za celoživotný prínos v oblasti reflexie predovšetkým vedecky orientovanej filozofie 20. storočia.

 prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc.

- za celoživotné, mimoriadne významné zásluhy o rozvoj poľnohospodárskej vedy a za zavádzanie biotechnológií v živočíšnej výrobe Slovenskej republiky, osobitne v oblasti riadenej reprodukcie hospodárskych zvierat a štúdia procesov embryonálneho vývoja s využitím elektrónovej mikroskopie a autorádiografie, ako aj za mimoriadne bohatú a erudovanú publikačnú a pedagogickú činnosť a šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

Ing. Jozef Rychlý, DrSc.

- za dosiahnuté úspechy pri stabilizácii reaktívnych voľných radikálov v kanáloch syntetických zeolitov, kedy po sorbcii monoméru schopného radikálovej polymerizácie a po pridaní iniciátora prebehne propagačná reakcia a radikálové centrum rastového radikálu polymerizácie ostane v póru zeolitu imobilizované. Na úroveň hladiny radikálov pozorovateľnú pomocou ESR spektroskopie sa tak podarilo stabilizovať rastové radikály akrylátov, metakrylátov a styrénu. Menovaný je  spoluautorom dvoch patentov, ktoré opisujú nové iniciačné systémy pre radikálovú polymerizáciu.

PhDr. Michal Stríženec, DrSc.

- za celoživotné dielo a prínos do oblasti psychológie.

 prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.

- za na Slovensku priekopnícku interdisciplinárnu orientáciu vied o umení na netradičné umelecké a estetické fenomény, ktoré na úrovni základného výskumu neboli zmapované, na spoločenskú prax však majú výrazný dosah (teenagerská kultúra, brutalita a drastickosť výrazu, vizualizácia, infantilizácia, klipovitosť, netradičné žánre a druhy estetickej komunikácie – komiks, videoklip, populárna a alternatívna hudba atď.), vo viacerých výskumných projektoch, osobitne v úlohe štátneho programu výskumu a vývoja (medzirezortný program 028).

prof. Ing. Milan Kováč, DrSc.

- za vytvorenie vedeckej školy medzinárodného významu v oblasti tvorby inovácií, najmä robotizácie, reinžinieringu podnikových procesov a techník manažmentu inovácií v strojárskom a automobilovom priemysle.

Mgr. Oľga Danglová, CSc.

- za tridsaťročnú významnú vedeckovýskumnú činnosť v oblasti skúmania výtvarnej dekoratívnej kultúry v kontextoch kultúry strednej Európy a socioekonomických transformačných vzťahov na Slovensku po roku 1989.

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

- za celoživotný prínos v oblasti teoretickej informatiky.

prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

- za unikátne archeologické objavy a teoretický výskum v oblasti najstarších dejín Slovenska.

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

- za celoživotnú  vedecko-výskumnú prácu v oblasti aplikovanej mechaniky (statiky a dynamiky  konštrukcií dopravných stavieb), za rozvoj a aplikáciu numerických a experimentálnych metód pri hodnotení účinkov pohyblivého zaťaženia na konštrukcie dopravných stavieb.

prof. Ing. Karol Blunár, DrSc.

- za celoživotný prínos k rozvoju komunikačných technológií v Slovenskej republike.

Ing. Pavol Duhaj, DrSc.

- za celoživotné dielo in memoriam, obzvlášť za vývoj excelentnej technológie prípravy amorfných a nanokryštalických materiálov veľmi rýchlym ochladením taveniny, za dlhodobý fundamentálny výskum v oblasti neusporiadaných kovových systémov, ktorého základy položil na Slovensku navrhovaný už v rokoch 1970 a za vytvorenie modelu kryštalizácie kovových skiel na základe predpokladu existencie atómových zhlukov v amorfnej štruktúre.