Vedec roka SR 2008

Vedec roka SR 2008

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.,
Ústav patologickej fyziológie, LFUK, odborník v oblasti experimentálna a klinická kardiológia

 - za mimoriadny, medzinárodne uznávaný prínos v oblasti nových prístupov k liečbe esenciálnej hypertenzie, za originálne experimentálne práce z oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí.

 

Technológ roka SR 2008

Doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.,
Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta, odborník v oblasti nedeštruktívneho vyšetrovania vodivých materiálov pomocou vírivých prúdov

- za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti nedeštruktívneho vyšetrovania vodivých materiálov použitím elektromagnetických metód, hlavne metódou vírivých prúdov.

 

Mladý výskumník roka SR 2008

Dr. Monika Gullerová, PhD.,
Sir William Dunn School of Pathology University of Oxford, odborníčka v oblasti molekulárna biológia

- za unikátny objav regulácie transkripcie kohezinom (spoluúčasť).

 

Uznanie za celoživotné dielo v SR (2008)

Prof. PhDr. Ondrej R. Halaga, Dr. Sc. h.,
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach (dôchodca), člen Poľskej akadémie vied a umení, odborník v oblasti medievista, slovenské a európske dejiny

- za celoživotné dielo jedného z najstarších slovenských v súčasnosti tvorivých historikov a autorstvo viac ako 500 vedeckých a odborných prác. Ohlas na jeho práce publikovaný v slovenskej a v zahraničnej tlači.

 

Za výsledky v programoch EÚ (2008)

Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.,
Ústav materiálového výskumu SAV, Košice,Odborník v oblasti lomová mechanika krehkých materiálov, nanomateriály

- za vynikajúce výsledky v rámci vedecko-výskumnej celoeurópskej spolupráce v rámci projektu 6RP Knowledge based multicomponent materials, Network of excellence a projektu INTERREG IIIA: Podkarpatské virtuálne výskumné a inovačné centrum., ďalej za vývoj nových keramických nanokompozitov s výbornými vlastnosťami, za upevnenie postavenia slovenskej vedy v európskom výskumnom priestore.