Vedec roka SR 2005

Vedec roka SR 2005 

Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
Matematický ústav SAV

- za súbor výsledkov z oblasti matematiky publikovaných v popredných svetových časopisoch roku 2005

 

Technológ roka SR 2005 

Ing. Ján Baláž, PhD.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

 - za vývoj a realizáciu detektora energetických neutrálnych atómov NUADU pre čínsko-európsky vedecký satelit Double Star TC-2

 

Mladý výskumník roka SR 2005

RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV

- za príspevok k objasneniu úlohy izotiokyanátov a organických sulfidov v regulácii
vnútrobunkových signálnych dráh ľudských nádorových buniek publikovaný roku 2005

 

Za výsledky v programoch EÚ

Doc. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Mechanizačná fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

- za výsledky dosiahnuté počas riešenia projektov Rámcového programu EÚ v oblasti využívania poľnohospodárskej živočíšnej a rastlinnej biomasy na energetické účely

 

Osobitné uznanie za výskum - celoživotné dielo

Prof.RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
Farmaceutická fakulta UK Bratislava

- za celoživotný prínos do vedného odboru farmaceutická chémia výskumom farmaceuticko-chemických aspektov niektorých potenciálnych liečiv na báze esterov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej

 

Čestné uznania: 

RNDr. Peter Skyba, CSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

- za dosiahnutie rekordnej teploty 50 mikrokelvinov a získanie významných fyzikálnych výsledkov pri štúdiu supratekutého hélia-3 pri ultra nízkych teplotách

Doc. MVDr. Peter Massányi, PhD.
Fakulta biotechnológií a potravinárstva, Katedra fyziológie živočíchov,
Slovenská poľnohospodárska univerzita

 - za významnú publikačnú činnosť, získavanie nových projektov ako aj propagáciu pracoviska doma aj v zahraničí

RNDr. Hana Čenčariková
Ústav experimentálnej fyziky SAV

 - za významný príspevok k mikroskopickej teórii valenčných prechodov , prechodov kov-izolátor a nehomogénneho nábojového usporiadania

Prof. Ing. Antonín Klas, PhD.
Ekonomický ústav SAV

- za publikáciu Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike (A.Klas a kol. - 2005)

Ing. Eva Kutejová, CSc.
Ústav molekulárnej biológie SAV

- za charakterizáciu vlastností, štruktúry, úlohy a jedinečného spôsobu rozpoznávania endokénnych substrátov ATP- závislou Lon proteázou v mitochondriách

RNDr. Jozef Bizík, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV

- za poznatky, získané pri vývoji modelu arteficiálnej ľudskej kože

m.p. KU, doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc.
Pedagogic. fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok

- za súbor vedeckých matematických prác o latinských a magických hyperkockách v priestoroch všetkých rozmerov a kvalitné práce z didaktiky matematiky. Práce sa stretli s mimoriadnym záujmom matematiky celého sveta

Dr.h.c.prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
Strojnícka fakulta TU Košice

- za mimoriadne významné výsledky v odboroch aplikovaná mechanika a mechatronika s orientáciou na experimentálnu mechaniku, automatizáciu a riadenie inžinierskeho experimentu

RNDr. Zita Izakovičová,PhD. a Ing. Július Oszlányi, CSc.
Ústav krajinnej ekológie SAV

- za vypracovanie ekologickej štúdie „Krajinno-ekologicky optimálne priestorové a funkčné využitie územia Biosférickej  rezervácie Tatry“ v nových zmenených podmienkach

PhDr.Ján Jankovič, CSc.
Ústav svetovej literatúry SAV

- za vydanie 3 knižných publikácií roku 2005 základného významu, jednu v srbštine v štáte Srbsko a Čierna Hora   

Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Ústav polymérov SAV

- za prípravu, spektrálnu charakteristiku a využitie difunkčných fluorescenčných značiek pri štúdiu polymérnych systémov (projekt VEGA 2/3002/23)

Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Chemický ústav SAV

- za izoláciu a objasnenie mechanizmu účinku viacerých enzýmov s výnimočnými katalyktickými vlastnosťami, získanie originálnych poznatkov v oblasti rozkladu rastlinných polysacharidov  na metodickej úrovni odpovedajúcej súčasnému svetovému štandardu


Doc. Ing.Tomáš Sabol, CSc.
Ekonomická fakulta TU v Košiciach

- za výsledky dosiahnuté v európskej vedecko-výskumnej spolupráci roku 2005 a za zásluhy na získanie vedecko-výskumných projektov EÚ v rámci Rámcových programov EÚ. 

                                                                                                   
MUDr. Oľga Babušíková, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV

- za získanie presnejších informácií o regenerujúcich bunkách a popísanie existencie nového tzv.´3. typu hematogónov

RNDr. Darina Slameňová, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV

- za dlhoročné skúmanie úlohy prirodzených antioxidantov  pri ochrane genómu v cicavších bunkách atakovaných karcinogénmi

Prof. Ing. Milan Moravčík, CSc.
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity

- za celoživotnú vedecko-výskumnú prácu v oblasti aplikovanej mechaniky (statiky a dynamiky konštrukcií dopravných stavieb), za rozvoj a aplikáciu teoreticko-experimntálnych metód pri hodnotení spoľahlivosti konštrukcií dopravných stavieb

Prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava

- za vysoko významnú prácu, ktorú vykonával od nástupu do zamestnania až dodnes – za celoživotné dielo

Prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Materiálovotechnologická fakulta Trnava

- za vybudovanie a vedenie unikátneho univerzitného pracoviska zaradeného do siete Hi-tech Laboratórií STU pod názvom „Laboratórium tvorby a výroby zložitých tvarových plôch“

Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

- za významné výsledky dosiahnuté vo výskume a vývoji novodobých polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia pre využitie v modernej digitálnej rádiografii

Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Ústav materiálového výskumu SAV,Košice

- za vynikajúce výsledky v rámci vedecko-výskumnej celoeurópskej spolupráce

Ing. Jurij Sidor, PhD.
Ústav materiálového výskumu SAV, Košice

- za príspevok k objasneniu mechanizmu selektívneho rastu zŕn pomocou difúzne alebo deformačne kontrolovaného pohybu hraníc zŕn