Vedec roka SR 2004

Vedec roka SR 2004

RNDr. Ján Kormanec, DrSc.
Ústav molekulárnej biológie SAV

- za objav systému pre identifikáciu génov riadených sigma faktormi RNA polymerázy a jeho  zavedenie pre identifikáciu týchto génov, ktoré hrajú dôležitú úlohu v patogenicite  a virulencii dvoch vybraných patogénnych baktérií, Salmonella  typhimurium a  Staphylococcus aureus.

 

Technológ roka SR 2004

Doc. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
- za priekopnícku výskumno-vedeckú činnosť na Slovensku v oblasti implementácie  neurónových sietí na čipe – pod jej  vedením  boli navrhnuté a realizované prvé dva  neuročipy na Slovensku.

 

Mladý výskumník roka SR 2004

Mgr. Jaroslav Mosnáček, PhD.
Ústav polymérov SAV

- za prípravu fotoreaktívnych látok, monomérov a polymérov a za modifikáciu  a stabilizáciu polymérov.     


Uznanie za celoživotné dielo v SR - 2004

Prof. Ing. Elemír Kossaczký , CSc.,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

 - za to, že je zakladateľom odboru Chemické inžinierstvo – Teória chemickej techniky – v škole,  vedeckovýskumnej základni a vo  výrobe.

 

Za výsledky v rámcovom programe EÚ 2004

Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.,
Ústav urbanizmu FA STU/SPECTRA Centre of  Excellence

-  za prínos k rozvoju urbanistickej vedy a ,jej integrácii do európskeho  priestoru Stredoeurópskeho školiaceho   a výskumného centra  v oblasti  priestorového plánovania SPECTRA na „Centre of Excellence EÚ“.


Čestné uznania za výskum roku 2004:      

Ing. Igor Lacík, PhD.
Ústav polymérov SAV

- za zásadný príspevok k štúdiu radikálovej polymerizácie vo vodnom prostredí – umožnenie  kontroly procesu výroby  priemyselne významných polymérov.

Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

- za superpočítačové modelovanie na atomárnej/molekulárnej škále, konkrétne za výskum  najprogresívnejších materiálov, ktoré  tvoria základ moderných high-tech aplikácií. 

Doc. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Stavebná fakulta STU

- za výborné výsledky v oblasti „Tepelná ochrana budov“.

Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.,
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava

- za riešenie fakultnej grantovej úlohy „Ústava SR – základný zákon štátu“.

Doc. Ing. Ján Hefty, PhD.
Stavebná fakulta STU

- za výsledky v oblasti využitia globálneho  družicového systému na určovanie polohy  pri výskume geodynamiky.


MUDr. Jana Plevková,
Ústav patologickej fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine

- za samostatnú vedecko-výskumnú  a pedagogickú činnosť.

 RNDr. Lívia Bíziková, PhD.
 Prognostický ústav SAV

-  za prácu  „Carbon sequestration  on agricultural  land.use management  in Slovakia“.

                   
Peter Buday, PhD.,
Stavebná fakulta STU

- za rozvoj metód kvantifikácie tepelných strát  pre jestvujúce (rekonštrukcie)– novostavby a za príspevok k znižovaniu energetickej náročnosti budov.

Ing. Marián Minárik, Phd.,
Stavebná fakulta STU

- za prácu„ Vodné tlakové skúšky ako súčasť bezpečnosti priehrad“. 

Mgr. Peter Baráth, PhD.,
Ústav experimentálnej onkológie SAV

- za štúdium promótora ľudského ANT2 génu.     

Prof. Dr.h.c. Karol Flórián, DrSc.
Hutnícka fakulta TU Košice

- za viac ako 35-ročnú systematickú vedeckovýskumnú činnosť vo vednej  oblasti analytická  chémia s preukázateľnou nadväznosťou na  medzinárodnú akademickú spoluprácu a uznanie.

Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.,
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 - za vypracovanie a realizáciu originálnej teórie regulácie fenogenézy úžitkových vlastností a uplatnenie fyziologickej genetiky v šľachtení hospodárskych zvierat.