Čestný titul "emeritný profesor"

Názov ocenenia Čestný titul "emeritný profesor" 
Informácie o cene Titul "emeritný profesor (profesor emeritus) Univerzity Komenského" môže rektor udeliť na návrh vedeckej rady univerzity v zmysle zákona o vysokých školách za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s univerzitou, resp. s niektorou z jej fakúlt ako riadny profesor a na univerzite alebo jej fakulte naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí. Pod aktívnou vedeckou prácou sa podľa Opatrenia rektora 3/2003 rozumie najmä  riešenie grantovej úlohy, publikačná aktivita v recenzovaných vedeckých časopisoch a pod.. Pod aktívnou pedagogickou prácou sa rozumie najmä vedenie prednášok, vedenie diplomových prác, vykonávanie funkcie školiteľa v doktorandskom štúdiu  a pod..
Udeľovateľ ceny Univerzita Komenského, rektor
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; lekárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy 
Vytvoril o 1. 8. 2008 19:50  používateľ alika 
Naposledy upravil o 1. 8. 2008 19:50  používateľ alika