Ceny ZSVTS za rok 2010

Propagátor vedy a techniky

prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc.

- za dlhodobú systematickú propagáciu jadrovej fyziky, jadrovej energetiky, rádioenvironmentalistiky a súvisiacich disciplín najmä na odborných podujatiach a za prípravu vzdelávacích materiálov (je spoluautorom viac ako 70 vedeckých prác). V pedagogickej oblasti sa podieľal na výchove jadrových fyzikov, vojenských špecialistov a environmentálnych inžinierov.

prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc.

- za propagovanie noviniek z oblasti farmakológie, galenickej farmácie a použitia rádionuklidov v toxikologickom výskume. Dlhé roky sa venoval problematike reakcií v kavitačnej bubline vysokoenergetického ultrazvukového generátora a aplikácií na likvidáciu toxických odpadov. Propagoval výsledky výskumu pri tvorbe nových foriem liečiv vyšších generácií.

Ing. Juraj Oravec

- za propagáciu vedy a techniky v oblasti spracovania a distribúcie televíznych a rozhlasových signálov prostredníctvom televíznych káblových rozvodov, v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania a problematiky frekvenčného plánovania. Výsledky výskumnej činnosti a získané poznatky prezentuje formou publikovania článkov, prednáškovou činnosťou, ako aj účasťou v publicistických reláciách.

Plaketa za rozvoj slovensko-českej spolupráce

Vladimír Řehák,
Václav Šanda

Plaketa k 20. výročiu vzniku ZSVTS

doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., 
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.,
RNDr. Jozef Kollár,
akad. Ivan Plander, DrSc.,
prof. Ing. Dušan Petráš, CSc.,
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.,
doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc.,
prof. Ing. Dušan Driensky, CSc., RNDr. Magda Irová,
Ing. Hedvika Ivančenková,
Ing. Eva Smrčková, PhD.,
Ing. Ján Lichý,
prof. Ing. Ivan Malíček, CSc.,
Ing. Viliam Daubner in mem.,
Ing. Stanislav Martinický, CSc.,
Ing. Alojz Medvec,
Ing. Ľubomír Mravec,
Ing. Vladimír Murín,
Ing. Eduard Müncner,
prof. Ing. Alfonz Smola, CSc.,
Ing. Ladislav Šimončič,
doc. Ing. Marián Tolnay, CSc.,
Ing. Karol Tomášek, CSc.,
doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc.

Strieborná medaila ZSVTS

Ing. Darina Matyášová,
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.,
Ing. Božena Tušová,
Ing. Ivan Ševčík,
Ing. Dušan Belko,
doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.,
doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.,
Ing. František Kolenič, PhD.,
doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc.,
Ing. Karol Badlík,
prof. Ing. Karol Kostúr, CSc.,
prof. Ing. Štefan Hudák, CSc.

Zlatá medaila ZSVTS

Ing. Pavol Kyman,
Ing. Anton Novotný,
Ing. Alojz Jajcay,
Ing. Mojmír Šeliga,
Ing. Roland Gindl

Čestné uznanie ZSVTS

Zuzana Bobáková,
Ing. Silvia Karvanská, PhD.,
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.,
doc. Ing. Ján Račko, CSc.,
doc. Ing. Július Hudák, PhD.,
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.,
Ing. Igor Barényi, PhD.,
Ing. Pavol Radič,
MVDr. Ing. Ján Buleca,
Ing. Štefan Zelenák, PhD.