Ceny SAV za rok 2011

Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu

Kolektív pracovníkov Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied a  Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied pod vedením RNDr. Evy Majkovej, DrSc., v zložení:

  • Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr,  Fyzikálny ústav, Slovenská akadémia vied: RNDr. Katarína Gmucová, CSc., Ing. Ján Ivančo, PhD., Ing. Matej Jergel, DrSc., prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Ing. Vojtech Nádaždy, CSc., Ing. Rudolf Senderák, Dr. Peter Šiffalovič, PhD,
  • Post doktorandi a doktorandi: Ing. Yurij Halahovets, PhD., RNDr. Monika Benkovičová, Mgr. Karol Vegsó,
  • Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov, Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied: prof. Ing. Ignác Capek, DrSc., Ing. Teodora Kocsisová, PhD.

- za vybudovanie laboratória NANOLAB, ktoré predstavuje uzavretý celok navzájom nadväzujúcich zariadení umožňujúcich riešenie výskumných úloh v oblasti nanovied a materiálového výskumu.

Medzinárodná cena

Univ. prof. Dipl.-Ing. Dr. Techn. Hans-Peter Degischer

Zlatá medaila SAV

prof. Ing. Karol Kudela, DrSc.,
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.,
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.,
prof. Ing. RNDr. Lubomír Kubáček DrSc., Dr. h.c.,
prof. Gennadij Alexejevič Ososkov, DrSc.,
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.,
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.

Medaila SAV za podporu vedy

doc. RNDr. Elena Gramatová, CSc.,
RNDr. Narcisa Tribulová, DrSc.,
prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc.,
RNDr. Peter Biely, DrSc.,
doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.,
RNDr. Vladimíra Hanzelová, DrSc.

Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách

Mgr. Art. Ladislav Kačic, PhD.,
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.,
PhDr. Peter Salner, DrSc.,
PhDr. Alexandra Prokopčáková, CSc.

Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v biologických vedách

doc. Ing. Ferdinand Tokár, DrSc.,
prof. Ing. Pavol Hrubíki, DrSc.,
prof. Todovi F. Stuessy, PhD.,
RNDr. Anton Krištín, DrSc.

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

 prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

Čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách

prof. Dr. Kiyoshi Hirao,
prof. Dr. Robert Danzer,
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.,
prof. Ing. Priit Kula, DrSc.

Čestná plaketa SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách

prof. Jose Oberholzer, MD.,
RNDr. Miroslav Gottlieb, CSc.

Pamätná plaketa

Günther Stangl,
RNDr. Ľuboš Halada, PhD.,
Ústav pro jazyk český Akademie věd Českej republiky,
prof. Pawan Kumar Singal, Dh. D., DrSc.,
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.,
MUDr. Tatiana Ravingerová, DrSc.

Cena SAV

prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. - Fyzikálny ústav, Slovenská akadémia vied, za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja a za celoživotné dielo s ohľadom na množstvo knižných publikácií,

Kolektív riešiteľov vedecko-popularizačných projektov Mikrokozmos, Vedecký inkubátor pre žiakov a študentov, Hodina vedy, na návrh Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v zložení:

RNDr. Eduard Kladiva, CSc.,
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.,
doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.,
RNDr. Ivan Králik, CSc.,
RNDr. Pavol Striženec, CSc.,
RNDr. Mária Zentková, CSc.,
RNDr. Marián Mihalik, CSc.,
Mgr. Pavol Szabó, CSc.,
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.,
RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.,
RNDr. Zuzana Pribulová, PhD.,
Ing. Emil Gažo,
prof. PaedDr.Štefan Šutaj, DrSc.,
doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.

- za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť,

RNDr. Margita Klobušická, CSc. - Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied, za vedecko-popularizačnú činnosť, za spoluprácu s Nadáciou Výskum rakoviny a za masmediálne a tlačové výstupy s tematikou onkologického výskumu,

Kolektív pracovníkov Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied pod vedením PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc.  v zložení:

Mgr. Henrieta Baliová, PhD.,
PhDr. Peter Bednár, CSc.,
PhDr. Ján Beljak, PhD.,
Mgr. Mário Bielich, PhD.,
Mgr. Alena Bistáková, PhD.,
Mgr. Klaudia Daňová, PhD.,
Mgr. Jozef Ďuriš, PhD.,
PhDr. Ivan Cheben, CSc.,
Mgr. Michal Cheben,
Mgr. Monika Kopčeková, PhD.,
Mgr. Róbert Malček, PhD.,
PhDr. Vladimír Mitáš, PhD., CSc.,
PhDr. Jaroslava Ruttkayová,
Mgr. Barbara Zajacová

- za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť, za organizáciu popularizačnej výstavy a sprievodných podujatí v Ponitrianskom múzeu,

Mgr. Adela Štrpková  za celoživotné dielo v oblasti vedeckej žurnalistiky v Slovenskej akadémii vied a spolupráci so Slovenskou akadémiou vied,

Kolektív zamestnancov Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied v zložení:

Ing. Ján Kuzmík, DrSc.,
doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc.,
RNDr. Dagmar Gregušová, CSc.,
Ing. Karol Čičo, PhD.,
Ing. Roman Stoklas, PhD.

- za vedecko-výskumnú činnosť v roku 2011, za vedecko-výskumnú prácu: Výskum a využitie tranzistorov na báze GaN pre vysokofrekvenčné výkonné aplikácie,

Kolektív zamestnancov Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied v zložení:

Ing. Peter Gemeiner, DrSc.,
Ing. Danica Mislovičová, PhD.,
Ing. Alica Vikartovská, PhD.,
Ing. Ján Tkáč, PhD.,
Ing. Jozef Nahálka, PhD.,
Ing. Jarosla Katrlík, PhD.,
Ing. Marek Bučko, PhD.,
Mgr. Jana Šefčovičová, PhD.,
Dana Žišková,
Radoslava Šályová

- za vedecko-výskumnú činnosť v roku 2011,

Mgr. Fedor Matejov, CSc. - Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, za monografickú vedeckú prácu: Fragmenty. Z premien písania o literatúre od šesťdesiatych rokov po deväťdesiate roky

Cena SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce

Ing. Igor Tvaroška, DrSc. - Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, za výsledky riešenia medzinárodných vedeckých projektov zameraných na modelovanie štruktúry a funkcie biologických systémov,

Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

RNDr. Mikuláš Oros, PhD. - Parazitologický ústav, Slovenská akadémia vied, za originálne výsledky a zásadný vedecký prínos v oblasti výskumu systematiky a ultraštruktúry pásomníc, objavy nových druhov parazitov rýb, ako aj významné výsledky vo výskume biodiverzity parazitov na Slovensku