Ceny SAV za rok 2010

Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu


Kolektív Biotechnologického centra SR v zložení: prof. RNDr. Ján Turňa, DrSc., Ing. Ľudovít Škultéty, PhD., prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., RNDr. Ivan Hapala, CSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., Ing. Zdena Sulová, CSc., prof. MVDr. Ivan Mikula, DrSC.

- za vybudovanie kvalitnej infraštruktúry na zabezpečenie výskumu v oblastiach biotechnológie, molekulárnej biológie, biochémie a ostatných vedných disciplín o živej prírode na svetovej úrovni.

Medzinárodná cena

prof. PhDr. Milan Togner, CSc.

Zlatá medaila SAV

prof. fil. Milan Šútovec, CSc.

Medaila SAV za podporu vedy

doc. RNDr. Anna Preťová, DrSc.,
doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.,
prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.,
MUDr. Ladislav Macho, DrSc.,
doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.,
arcibiskup prof. ICDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD.

Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách

doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc.,
PhDr. Anna Rácová, CSc.,
Daniel Luther, CSc.,
prof. PhDr. Viara Bačová, DrSc.,
prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc.,
doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách

RNDr. Marta Špakulová, DrSc.,
doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

RNDr. Ivan Zahradník, CSc.

Čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Čestná plaketa SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách

prof. Grant N. Pierce,
MVDr. Jazof Burda, DrSc.,
prof. MUDr. Karol Pacák, DrSc.

Pamätná plaketa

prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc.,
prof. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.,
MUDr. Branislav Uhrík, CSc.,
doc. RNDr. Ján Feranec, CSc.,
RNDr. Milan Lehotský, CSc.,
RNDr. Ladislav Brimich, CSc.,
doc. RNDr. Miloslav Greksák, CSc.,
prof. RNDr. František Kolář, PhD.,
prof. Elizabeth Röth, PhD., DrSc.,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Ekonomická univerzita v Bratislave

Cena SAV

Kolektív pracovníkov Ústavu informatiky SAV v zložení: Ing. Milan Rusko,  Mgr. Štefan Beňuš,  Ing. Miloš Cerňák,  Ing. Sakhia Darjaa, Bc. Richard Kováč, RNDr. Martin Moško, CSc., Mgr. Robert Sabo, Ing. Marián Trnka
a
Kolektív pracovníkov Technickej univerzity v Košiciach v zložení: doc. Ing. Jozef Juhár, CSc., Ing. Stanislav Ondráš, PhD., Ing. Michal Mirilovič, PhD., Ing. Miroslav Katrak, Ing. Matúš Pleva, Ing. Ján Papaj, Ing. Ján Staš, Ing. Marek Papco, Ing. Martin Lojka

- za vedeckovýskumnú prácu Rozpoznávanie plynulej reči s veľkým slovníkom pre automatický prepis parlamentných debát.

Kolektív pracovníkov Ústavu anorganickej chémie SAV v zložení: RNDr. Peter Komadel, DrSc., RNDr. Jana Mádejová, DrSc., RNDr. Juraj Bujdák, PhD., Mgr. Ľuboš Jankovič, PhD.,  Mgr. Adriana Czímerová, PhD., Ing. Helena Pálková, PhD.,  Mgr. Slávka Andrejkovičová, PhD., RNDr. Jana Hrachová, PhD.,  Ing. Martin Petrák, PhD.,  Mgr. Alexander Čelkovský, PhD.

- za súbor vedeckovýskumných prác v interdisciplinárnom výskume prírodných nanomateriálov.

Kolektív pracovníkov Historického ústavu SAV v zložení: PhDr. Dušan Kováč, DrSc., PhDr. Gabriela Dudeková, CSc., prof. PhDr. Roman Hudec, CSc., PhDr. Marián Hronský, CSc., PhDr. Elena Jašeková, CSc., PhDr. Elena Mannová, CSc., PhDr. Milan Podrimavský, CSc.

- za vedeckovýskumnú prácu Slovensko v 20. storočí, 2. zväzok: Prvá svetová vojna.

Cena SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce

Mgr. Martin Hajduch, PhD., RNDr. Terézia Salajová, CSc., Ing. Ľudovít Škultéty, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc., Mgr. Maksym Danchenk, prof. Namik Rashyd, DrSc.

- za súbor vedeckovýskumných prác pri charakterizácii dopadu jadrovej  katastrofy v Černobiľskej oblasti na adaptáciu rastlín.

Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

- za vedeckovýskumnú prácu Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín.  Zberateľské dielo Samuela Cambela v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku.